Historisk arkiv

Tolkningsuttalelser ved konstituering av nye kommunestyrer og fylkesting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I disse dager foregår det konstituerende møter og valg til en rekke folkevalgte organer i de nyvalgte kommunestyrene og fylkestingene i landets kommuner og fylkesting. Konstitueringen og valgene skal skje i samsvar med den nye kommuneloven.

Departementet ga i brev 28. juni 2019 diverse informasjon om den nye kommuneloven. I brevet la vi blant annet ved et konstitueringsrundskriv og en veileder om ikrafttredelse og overgangsregler. Siden vi har mottatt mange henvendelser om disse dokumentene, gjør vi oppmerksom på at disse veilederne er å finne på denne nettsiden.

Departementet har ellers mottatt en del henvendelser om den nye kommuneloven. På bakgrunn av disse har vi skrevet noen tolkningsuttalelser som har generell interesse allerede ved konstitueringen av nye kommunestyrer og fylkesting.

19/4561 om manglende videreføring av tidligere kommunelov § 35 nr. 5 og adgangen til å ha skriftlig avstemning ved flertallsvalg i det konstituerende kommunestyret

19/4581 om uttrykket "gruppe" i den nye kommuneloven § 23-1 og valg av lederen i kontrollutvalget

19/4589 om behandling av skriftlig samtykke etter § 7-2 tredje ledd bokstav c og krav til journalføring av disse samtykkene