Historisk arkiv

Ny veileder om konsekvensutredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert ny veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven.

Det er publisert en ny veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven på departementets nettsider. Veilederen erstatter Miljøverndepartementets veileder – versjon mai 2006 "Forskrift om konsekvensutredninger – planlegging etter plan- og bygningsloven".

Formålet med denne veilederen er å gi en mer utfyllende beskrivelse av forskriften om konsekvensutredninger (KU) fra 2017. Veilederen skal tydeliggjøre hvordan forskriftens bestemmelser er ment å tolkes, hvilke krav som stilles og hva departementet forventer av kommunene og fylkeskommunene i deres plan- og utredningsarbeid.

Kommunen har en særlig viktig rolle som ansvarlig myndighet for planer etter plan- og bygningsloven som omfattes av KU-forskriften. Kommunen skal påse at bestemmelsene i forskriften følges. Tilsvarende er fylkeskommunen ansvarlig myndighet for regionale planer, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet for statlige planer.

Veilederen finner du her

Kontaktperson i departementet: Lina Frogner Orre, lina-frogner.orre@kmd.dep.no, 481 43 178