Historisk arkiv

Nyheter

Rivingen av Y-blokken stanses ikke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vurdert kravet fra arvinger etter kunstner Carl Nesjar og arkitekt Erling Viksjø om å stanse rivearbeidene. Departementet kan ikke se at det er rettslig grunnlag for å kreve dette. Rivearbeidene vil ikke bli stanset.

I brev av 12. juni til departementet krever arvingene at rivingen av Y-blokken stanses. Arvingene mener å ha opphavsrett til kunstverkene "Fiskerne" og "Måken", og sier at de ikke vil gi samtykke til at kunstverkene kan gis ny plassering i det nye regjeringskvartalet. De mener derfor at reguleringsplanen, som hjemler riving av Y-blokken og sier at kunsten skal tas vare på, er ugyldig. Brevet er også et varsel om at arvingene vurderer å reise søksmål med krav om forbud mot riving av Y-blokken i kombinasjon med integrering av kunstverkene i ny bygningsmasse.

Departementet er av den oppfatning at Picasso har opphavsretten til verkene alene. Departementet gikk i dialog med Picassoadministrasjonen i 2014, og Picassos arvinger har samtykket til at kunstverkene "Fiskerne" og "Måken" gis ny, fremtredende plassering i og på den nye Bygg A. Det har vært departementets inntrykk at Viksjø og Nesjar – og senere arvingene etter både Picasso og Nesjar – har forholdt seg i tråd med at det er Picasso som har opphavsrett til verkene, slik også opphavsrettsorganisasjonen Billedkunst opphavsrett i Norge (BONO) har lagt til grunn. De opplysningene som er fremlagt for departementet, gir ikke grunnlag for å endre departementets oppfatning. Departementet er ikke kjent med hvordan Picasso-administrasjonen stiller seg til spørsmålet om opphavsrett til verkene for Nesjar og Viksjø. 

Planvedtaket forutsetter ikke en gitt plassering av verkene, og det tar heller ikke stilling til opphavsrettslige spørsmål. Forutsetningen i planvedtaket er kun at verkene så langt mulig (faktisk og rettslig) skal bevares og integreres i et nytt regjeringskvartalet. Arvingenes opplysning om at de ikke vil samtykke til ny plassering, er altså uten betydning for riveadgangen.

Rivarbeidene vil dermed ikke bli stanset.

Departementets svar på krav om stans i rivingen kan leses her.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.