Historisk arkiv

Vil sikre mer åpenhet om statsansattes økonomiske interesser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en lovhjemmel for at statlige virksomheter skal kunne etablere egne registreringsordninger for statsansattes økonomiske interesser.

Formålet med en slik registreringsordning er å bidra til større åpenhet om forhold som kan skape uheldige lojalitets- eller interessekonflikter. Høy tillit til statsforvaltningen og den enkelte statlige virksomhet er svært viktig, og det bør ikke kunne stilles spørsmål ved om enkelte ansatte har bindinger eller særinteresser. Etablering av en registreringsordning i virksomheten vil kunne forbygge mistanke om dobbeltroller og bidra til å forsterke oppfatningen om statsforvaltningens åpenhet og gjennomsiktighet.  

Departementet tok i en tidligere høring om en slik registreringsordning i desember 2017 utgangspunkt i at ordningen kunne basere seg på arbeidsgivers styringsrett alene. Etter innspill i høringsrunden, sender departementet nå på høring en egen lovhjemmel i statsansatteloven for registreringsordningen.

For øvrig foreslår ikke departementet vesentlige endringer i forslaget fra 2017. Departementet foreslår en ordning basert på veiledende retningslinjer. Det er den enkelte virksomhet som selv skal vurdere behovet for en lokal registreringsordning, og hvilke stillinger som skal være omfattet av den. Virksomheten skal også bestemme omfanget av denne, og har selv ansvaret for en eventuell registreringsordning. Retningslinjene som skal utarbeides, vil angi kriterier for virksomhetenes vurdering av hvilke ansatte som kan omfattes av ordningen og hvilke opplysninger som kan registreres.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Fristen er 29. oktober 2020.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00