Historisk arkiv

Digitaliseringsrundskrivet for 2021 er sendt ut

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Krav til universell utforming av alle nettløsninger og automater og tydeligere krav om at KS skal involveres tidlig i utforming av digitale løsninger, er de to viktigste endringene i digitaliseringsrundskrivet for 2021.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut en oppdatert versjon av digitaliseringsrundskrivet. Digitaliseringsrundskrivet støtter opp under gjennomføringen av digitaliseringsstrategien "Én digital offentlig sektor" som gjelder frem mot 2025.

Det er gjort to vesentlige endringer i det nye digitaliseringsrundskrivet:

  1. Omtalen viser blant annet til krav til universell utforming av IKT-løsninger i likestillings- og diskrimineringsloven og forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Fra 1. januar 2021 skal alle nettløsninger og automater som er rettet mot allmennheten være universelt utformet, uavhengig av om de er nye eller eksisterende løsninger. For å synliggjøre krav til digital inkludering er omtalen av dette samlet i et eget punkt.
  2. Viktigheten av samordning mellom statlig og kommunal sektor er også presisert. Det er tydeliggjort at statlige virksomheter skal involvere KS tidlig i prosessen ved utviklingen av helhetlige digitale løsninger, blant annet for å avklare om løsningen er egnet for samhandling mellom forvaltningsnivåer.

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor. Rundskrivet gjelder for departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter.

Rundskrivet erstatter rundskriv H-5/19, og gjelder til et nytt digitaliseringsrundskriv sendes ut.

Digitaliseringsrundskrivet vil bli lagt ved et digitaliseringsbrev til kommunene. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00