Historisk arkiv

Går inn for at Norge skal delta i EU-programmet DIGITAL

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

En samtykkeproposisjon om deltakelse i DIGITAL – programmet for et digitalt Europa 2021-2027 - legges denne våren frem for Stortinget. Proposisjonen ble behandlet i fredagens statsråd.

DIGITAL er EUs nye investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i samfunnet og næringslivet.

Programmet er foreslått å ha en ramme på 7,17 milliarder euro (i 2021-priser). Det totale norske bidraget til DIGITAL er estimert til 180 millioner euro (i 2021-priser), som tilsvarer cirka 1,9 milliarder kroner.

Programmet har som mål å etablere EU som en pådriver i den digitale transformasjonen og å fremme framtidsrettede digitale teknologier som forventes å ha stor betydning for vekst og sysselsetting i Europa de neste årene.

Innsatsen i DIGITAL skal bygge videre på investeringer gjort i Horisont 2020 og programmene Connecting Europe Facility (CEF) og Interoperability solutions for public admi­nistrations, businesses and citizens (ISA2), som Norge deltok i ut 2020.  

DIGITAL omfatter fem satsingsområder: tungregning, kunstig intelligens, cybersikkerhet, avanserte digitale ferdigheter og å akselerere beste bruk av digitale teknologier i offentlig og privat sektor.

- Flere av disse satsingene har allerede hatt, og antas å fortsatt ha, stor betydning for å utløse det potensialet som ligger i videre utvikling av dataøkonomien i Norge. Deltakelse i EUs digitale storsatsing vil gi norske forskningsmiljøer, og ikke minst norske bedrifter, tilgang til kompetanse og ressurser innen kunstig intelligens, superdatamaskiner, IKT-sikkerhet og avansert digital kompetanse, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Norge ser DIGITAL som et verktøy som skal bidra til at innbyggere, næringsliv og offentlig sektor bedre kan hente ut gevinster og håndtere utfordringer som følger av digitalisering.

-Norge vil være en aktiv partner i programmet og fortsette å utvikle det digitale indre markedet i Europa. I Norges stadig mer kunnskapsbaserte og datadrevne økonomi vil deltakelse i DIGITAL være avgjørende for å styrke lokalt og regionalt næringsliv, samt å bidra til å styrke konkurransekraften i alle næringer. Det er ikke realistisk for Norge å bygge tilsvarende kapasitet og kompetanse på egenhånd, understreker Helleland.