Historisk arkiv

Ny strategi for utvikling av departementsfellesskapet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Samfunnet blir mer komplekst, og flere politikkområder favner mer enn ett departement og mer enn én sektor. Dette er et viktig utgangspunkt for den nye strategien Gode hver for oss. Best sammen. Strategien skal blant annet bidra til at departementsfellesskapet blir bedre til å møte slike utfordringer, men også styrke departementene som effektive og attraktive arbeidsplasser.

Det overordnede målet er: Vi legger til rette for at prioriterte samfunnsutfordringer kan løses. Strategien har i tillegg tre definerte målområder:

  • Mer samordnet utvikling og gjennomføring av politikk
  • Et sterkere departementsfellesskap
  • Styrket faglighet og en mer attraktiv arbeidsplass med mange muligheter

Alle departementene deltar i realiseringen av strategien, men Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for å for å lede arbeidet. Også igangsatte og vedtatte tiltak fra forrige strategiperiode vil bli fulgt opp og gjennomført. Nye tiltak skal prioriteres og utvikles i tett samarbeid mellom KMD og med de øvrige departementene. Det utarbeides også en tiltaksoversikt som oppdateres jevnlig og som vil formidle endrede og nye prioriteringer gjennom strategiperioden.

Den nye strategien avløser den tidligere vedtatte strategien "Helhet, kvalitet og effektivitet - Strategi for bedre og mer effektive administrative tjenester i departementsfellesskapet (2016–2020)".