Historisk arkiv

Regjeringen forsterker IKT-satsingen:

Regjeringen Solberg
Regjeringen forsterker IKT-satsingen:

- Taktskifte for digitalisering i forvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen vil forbedre offentlige tjenester og ta i bruk mulighetene som ligger i modernisering og digitalisering. – Vi foretar et taktskrifte og gjennomfører nå viktige IKT-satsinger i blant annet Kartverket og Husbanken, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I tilleggsproposisjonen som regjeringen legger fram i dag foreslår regjeringen å øke midlene som skal brukes på digitaliseringstiltak og forskning knyttet til IKT med til sammen 85 millioner kroner.

- Dette viser at regjeringen øker ambisjonsnivået for moderniseringen av offentlig sektor, sier Sanner.

Viktige satsinger

Digitalisering vil fjerne dobbeltarbeid, frigjøre tid og gjøre offentlige tjenester bedre og mer tilgjengelig for innbyggere og næringsliv.

Viktige satsinger er:

  • Regjeringen foreslår å bevilge 24 millioner kroner til Statens Kartverk til utvikling av en løsning for elektronisk tinglysning. 
  • Regjeringen foreslår å styrke Husbankens satsing på digitale selvbetjeningsløsninger med 16 millioner kroner.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til å utvikle nye digitale opplæringsprogrammer rettet mot statlig forvaltning, og etablering av en felles læringsplattform for distribusjon og deling av opplæringsprogrammer.

- Disse satsingene vil gi store gevinster for samfunnet. Bare innføring av elektronisk tinglysning er anslått å gi en samfunnsgevinst på cirka 1,3 milliarder kroner i løsningens levetid. Det er i tillegg anslått en årlig gevinst på cirka 60 millioner kroner for kommunene og 2,4 millioner kroner for Husbanken ved å ta i bruk eSøknad for bostøtte og startlån, sier statsråden.

I Difi-rapporten ”Digitalt førstevalg – en kartlegging av hindringer og muligheter” – er elektronisk tinglysning identifisert som en av de største statlige tjenestene som ikke er digitalisert. Nå gjør regjeringen noe med dette.

- Hver virkedag blir det kjørt lastebiler med tinglysningspapirer til Kartverket på Hønefoss og avdelingskontoret i Ullensvang – i snitt 5000 dokumenter daglig. Kartverket foretar årlig 1,2 millioner registreringer i tinglysning av fast eiendom og 265.000 tinglysninger av borettsandeler. Dette tilsvarer 16 millioner papirark i året – eller 21 kasser med post hver dag. Ved å gjøre e-tinglysning til en del av prosessen hos eiendomsmeglere, banker og advokater ved boligkjøp, vil hele boligkjøpsprosessen bli enklere og mer effektiv, sier statsråden.

Selvbetjening i Husbanken

Undersøkelser viser at Husbankens papirbaserte søknadsskjema og kundekorrespondanse oppleves som gammeldags og lite effektiv. Arbeidet med å etablere en elektronisk søknad (eSøknad) for Husbankens økonomiske virkemidler støtter oppom regjeringens mål om et enklere møte med en døgnåpen offentlig sektor og bedre tjenester for innbyggerne.

I tillegg foreslår regjeringen:

  • Å bevilge 10 millioner kroner til en IKT-satsing i UDI, slik at UDI kan tilpasse sine systemer for samhandling med internasjonale aktører.
  • Å bevilge 25 millioner kroner over Kunnskapsdepartements budsjett til forskning på muliggjørende teknologier, blant annet styrking av IKT-programmet VERDIKT.