Historisk arkiv

Fortsatt nedsatt arbeidsgiveravgift i distriktene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Gode rammebetingelser er viktig for verdiskapingen og sysselsettingen i hele landet. Nye retningslinjer åpner for at Norge også etter 2014 kan gi differensiert arbeidsgiveravgift og investeringsstøtte i Distrikts-Norge.

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, vedtok 23. oktober nye retningslinjer for regionalstøtte for perioden 2014-2020. De nye retningslinjene imøtekommer de viktigste norske interessene for å kunne drive en aktiv regionalpolitikk. Muligheten for å støtte investeringer i bedrifter i Distrikts-Norge videreføres. Det samme gjelder muligheten for å kunne gi differensiert arbeidsgiveravgift i områder med svært lav befolkningstetthet. 

- Det viktigste for å sikre vekstkraftige regioner i hele landet, er et næringsliv som er i stand til å ta vare på og skape lønnsomme arbeidsplasser. De nye retningslinjene har stor betydning for norsk regionalpolitikk fordi de påvirker rammebetingelsene for næringslivet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

For Norge er ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift det viktigste distriktspolitiske virkemiddelet. Bedrifter i offentlig og privat sektor i 202 kommuner har i dag nedsatt avgift. I 2013 er det beregnet en avgiftslette på 13 milliarder kroner. Det er tverrpolitisk enighet i Stortinget om at den differensierte arbeidsgiveravgiften er et effektivt og treffsikkert virkemiddel for å nå målet om økt sysselsetting og bosetting i områder med særskilte utfordringer. 

ESAs vedtak er i all hovedsak en kopi av EU-kommisjonens retningslinjer, som ble vedtatt 19. juni i år. Noen tilpasninger og presiseringer er imidlertid gjort for EØS-/EFTA-landene. Den viktigste er at det nå er klart at virkeområdet for ordninger som differensiert arbeidsgiveravgift også i neste periode kan omfatte områder utenfor Nord-Norge og Hedmark/Oppland, som er de to landsdelene som tilfredsstiller kriteriet for svært lav befolkningstetthet 

- For Norge har det vært svært viktig å sikre at retningslinjene åpner for en slik fleksibilitet i fastsettingen av virkeområdet. Den avgåtte regjeringen har fått på plass et godt rammeverk som ivaretar norske interesser. Det gjør at vi fortsatt kan gi støtte til de områdene som trenger det mest, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

Arbeidet med å utvikle et nytt regelverk har pågått i lang tid og er betydelig forsinket. Nå som ESA har vedtatt de nye retningslinjene, kan prosessen med å få godkjent ordningen med den differensierte arbeidsgiveravgiften og virkeområdet for den distriktsrettede investeringsstøtten starte. Dagens retningslinjer er derfor forlenget med ett halvt år og implementeringen av nytt regelverk er utsatt til 1. juli 2014. 

Lenke: ESAs retningslinjer for regionalstøtte 2014-2020 (pdf)