Historisk arkiv

16-åringer får stemme i 20 kommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

20 kommuner får delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder ved kommunestyrevalget i 2015. Ti nye kommuner er med i forsøket

20 kommuner får delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder ved kommunestyrevalget i 2015. Ti nye kommuner er med i forsøket.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har valgt ut ti nye kommuner som vil delta i forsøket med nedsatt stemmerettsalder. Dette er Oppegård, Gausdal, Gol, Horten, Lillesand, Hå, Kristiansund, Klæbu, Målselv og Vadsø.  I tillegg vil kommunene Marker, Hamar,  Porsgrunn, Mandal, Stavanger, Austevoll, Luster, Namdalseid, Tysfjord, og Kautokeino delta. Disse kommunene deltok også under forsøket ved valget i 2011. 124 kommuner søkte om å delta.

– Regjeringen gjennomfører et nytt forsøk med nedsatt stemmerettsalder for å få erfaringer fra flere valg og flere kommuner. Vi vil blant vite om valgdeltakelsen blant 16- og 17-åringene som stemte i 2011, blir høyere i 2015 når vi sammenlikner med ungdommer som ikke deltok i forsøket. Dette vil gi bedre kunnskap om langsiktige effekter av nedsatt stemmerettsalder, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Forsøket er en oppfølging av forsøket med nedsatt stemmerettsalder som ble gjennomført i 20 kommuner under kommunevalget i 2011.

Evalueringen av forsøk i 2011 viste store variasjoner i valgdeltakelsen blant ungdommene i kommunene som deltok. Valgdeltakelse blant 16- og 17-åringene var høyere sammenliknet med 18- og 19-åringene, som også var førstegangsvelgere. Det ble valgt inn flere unge kandidater i forsøkskommunene enn i kommunene uten forsøk. Samtidig er det lite som tyder på at forsøket førte til økt politisk modenhet blant 16- og 17-åringene.

Ved utvelgelse av kommunene er følgende kriterier vektlagt:

  • Både store, mellomstore og mindre kommuner skal delta
  • Geografisk spredning slik at alle landsdeler er representert
  • Variasjon i alderssammensetningen i kommunen
  • Ti av forsøkskommunene fra 2011 skulle delta også ved forsøket i 2015
  • Variasjon i den politiske sammensetningen av kommunestyret

Departementet har også vurdert kommunenes begrunnelse for å ville delta i forsøket.

Longyearbyen lokalstyre har søkt Justisdepartementet om å drive forsøk med nedsatt stemmerettsalder. Justisdepartementet har denne søknaden til behandling.