Historisk arkiv

Historisk arkiv

4,5 til 5 milliarder kroner mer til kommunesektoren i 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunene får en vekst i samlede inntekter i størrelsesorden 4,5 til 5 milliarder kroner. Av dette er mellom 4,2 og 4,5 milliarder kroner frie inntekter.

- Regjeringens forslag for kommuneøkonomien 2015 gir en vekst i frie inntekter som er på nivå med gjennomsnittet de senere år. Kommunene får økte overføringer som kan bruke til for eksempel satsing på kunnskap i skolen, bedre helse- og sosialtjeneste og et sterkere sosialt sikkerhetsnett, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som i dag la frem regjeringens forslag til kommuneopplegg for neste år.

Veksten i inntektene må blant annet sees i sammenheng med befolkningsutviklingen. Flere innbyggere øker kommunenes behov for å bygge ut de kommunale tjenestene.

Kommunene får mellom 3,75 og 4,25 milliarder kroner av veksten i frie inntekter. Av denne veksten er 200 millioner kroner begrunnet i behovet for å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Videre er 200 millioner kroner av veksten knyttet til en styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser.

- Vi har særlig prioritert de innbyggerne som trenger kommunene mest. Kommunene får med vårt opplegg bedre mulighet til å ta vare på innbyggere som sliter med rusproblemer og psykiske helseutfordringer – og styrke kommunehelsetjenesten med midler til helsestasjoner, jordmortjenester og skolehelsetjeneste, sier Sanner.

Av veksten i frie inntekter får fylkeskommunene mellom 0,25 – 0,5 milliard kroner. Av dette er 150 millioner kroner begrunnet i behovet for opprusting av fylkesveiene.

- Den foreslåtte inntektsveksten legger til rette for styrking av det kommunale tjenestetilbudet, både i omfang og kvalitet. I tillegg er det rom for en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren klarer å ta ut effektiviseringspotensialet, vil det kommunale tjenestetilbudet kunne styrkes ut over det som følger av inntektsveksten. Regjeringen har klare forventninger til at det i kommunesektoren arbeides kontinuerlig med å forenkle, fornye og forbedre tjenestene, sier Sanner.

Veksttilskuddet øker
I kommuneopplegget for neste år, er det også foreslått endringer i veksttilskuddet til kommunene. Veksttilskuddet styrkes for å ivareta kommuner med sterk befolkningsvekst, og store investeringsbehov som følge av dette, bedre.

- Kommuner med stor befolkningsvekst vil med regjeringens opplegg få bedre muligheter til å investere i tråd med det befolkningsveksten krever. Det krever store investeringer å bygge nye barnehager, skoler og infrastruktur. Vi styrker veksttilskuddet til kommuner med høy befolkningsvekst og store investeringsbehov, sier Jan Tore Sanner.

Endelig forslag til inntektsrammer kommer i statsbudsjettet i oktober.

  • Kommuneproposisjonen 2015 - Prop. 95 S (2013-2014)
  •  

    Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon 22 24 25 00.