Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

En ekstraordinær satsing på utleieboliger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- I Norge bor de aller fleste av oss svært godt. Da er det ekstra uverdig for dem som faller utenfor. En ekstraordinær satsing på flere utleieboliger skal bidra til at flere får et godt sted å bo, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunene skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Mange kommuner disponerer imidlertid for få egnede boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette gjelder også boliger til flyktninger som har fått lovlig opphold i Norge.

Regjeringen foreslår derfor å øke tilsagnsrammen med 222 millioner kroner til om lag 795 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2014. Den totale rammen gir med dette rom for å gi tilsagn til rundt 1500 boliger i inneværende år. Forslaget fører til et økt bevilgningsbehov på posten på 100 millioner kroner i 2014.

I mars la regjeringen fram en nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, ”Bolig for velferd” (2014-2020).
- I denne strategien har vi satt ambisiøse mål. Nå legger vi handling bak ordene. Vi skal forsterke innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet, og barnefamilier og unge skal prioriteres høyest, sier statsråden.

  • Revidert nasjonalbudsjett 2014 - Meld. St. 2 (2013-2014)

  •  
    Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon 22 24 25 00.