Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Ny rapport om regionalt folkevalgt nivå

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottok i dag rapport med vurderinger av mulige modeller for det regionale folkevalgte nivået i Norge. – Rapporten viser hvor tett region-nivået henger sammen med det kommunale nivået og er interessant lesning for alle som er opptatt av hvordan vi skal bygge fremtidens velferdssamfunn, sier statsråden.

Møreforsking fikk tidlig i høst oppdraget med å sammenstille og vurdere mulige modeller for det regionale folkevalgte nivået ut fra tidligere utredninger av region­spørsmålet. Oppdraget følger opp stortingsbehandlingen av meldingen om kommunereformen, hvor et flertall på Stortinget ba regjeringen gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene.

- Det er utredet mye forskjellig på region-nivået gjennom mange år, og det er interessant å se hvordan Møreforskning drøfter de ulike modellene. Vi er på god vei med kommunereformen, og vi må nå finne ut hvordan det regionale nivået kan utvikles, sier statsråd Sanner.

Møreforskings rapport vil være et viktig bidrag inn i regjeringens videre arbeid. I løpet av våren legges det frem en melding for Stortinget der regjeringen vil gjennomgå oppgaver til nye og større kommuner. Her vil regjeringen også orientere om oppfølgingen av Stortingets vedtak om det regionale folkevalgte nivået.

- Stortingsmeldingen vil drøfte ulike retninger for utviklingen av det regionale folkevalgte nivået, sier Sanner. Koblingen til kommunereformen vil også omtales.

- Kommunereformen vil ha kommet noe lengre enn arbeidet med det regionale nivået våren 2015, og det er viktig at arbeidet med det regionale nivået ikke forsinker kommunereformen, sier Sanner.

Stortingets behandling av meldingen våren 2015 vil legge viktige premisser for det videre arbeidet med utvikling av regionnivået, både med hensyn til oppgaver, regional inndeling og forholdet til kommunene.


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00