Historisk arkiv

Oppdatert inntektssystem for fylkeskommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I kommuneopplegget for neste år foreslår regjeringen et nytt inntektssystem for fylkeskommunene.

- Inntektssystemet er ment å fordele pengene objektivt, ut i fra hvordan fylkeskommunene bruker pengene når de lager tjenester til innbyggerne. Dette systemet har ikke vært endret på 20 år. Kriteriene og fordelingen av midler gjennom inntektssystemet gjenspeiler derfor ikke fylkeskommunenes kostnader og behov i dag. Det har siden 2005 vært varslet at inntektssystemet til fylkeskommunene bør oppdateres. Nå gjør vi det, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Mye har skjedd de siste årene som gjør dagens inntektssystem for fylkeskommunene utdatert. Befolkningssammensetningen, bosettingsmønster, infrastruktur, reisevaner og levekår har endret seg. For å ivareta endrede behov i tjenesteytingen og legge til rette for likeverdige tjenester, foreslås det nå nye kostnadsnøkler.

- Det nye systemet gir en mer rettferdig fordeling av pengene, ut fra fylkenes behov i dag. Det gir bedre grunnlag for likeverdige tjenester over hele landet. Det har over tid grodd fast noen urettferdigheter i inntektssystemet, sier Sanner.

Samtidig foreslås det en skatteutjevning som for kommunene. Fylkeskommuner med skatt over landsgjennomsnittet får et trekk, fylkeskommunene med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får et tillegg.

Siden det har gått lang tid siden siste revisjon er det til dels store omfordelingsvirkninger. Endringene innføres derfor gradvis gjennom en 5-årig overgangsordning. Fylkeskommunene får dermed tid til å omstille seg. 

I tillegg til overgangsordningen foreslås det kompensasjon på til sammen 95 millioner kroner til de fylkeskommunene som får en varig nedgang i rammetilskuddet på mer enn 200 kroner per innbygger ved innføring av ny kostnadsnøkkel.

  • Kommuneproposisjonen 2015 - Prop. 95 S (2013-2014)
  •  

    Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon 22 24 25 00.