Historisk arkiv

Rapport fra ekspertutvalget for kommunereformen overlevert:

- Tankevekkende om utfordringene for kommune-Norge, sier Sanner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ekspertutvalget for kommunereformen overleverte i dag sin første delrapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Utvalgets mandat har vært å foreslå kriterier kommunene bør oppfylle for å ivareta dagens oppgaver.

- Målet med kommunereformen er å sikre gode velferdstjenester til oss alle: Gode skoler, pleie og omsorg når vi blir eldre, trygge barnehager for barna våre. Det handler om hva som skal til for å ta vare på de innbyggerne som trenger det aller mest: Barn som trenger barnevernstjenester, rusavhengige, mennesket med psykiske helseutfordringer, de som faller utenfor, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen ønsker sterke og robuste kommuner, som kan få flere oppgaver og mer ansvar. De fleste tjenester løses best nærmest innbyggerne, i lokalsamfunnene, sier han.

- Ekspertutvalgets rapport er tankevekkende og illustrerer utfordringene kommunene står ovenfor. Den gir tydelige råd om hva som kreves for at kommunene skal sikre innbyggerne sine gode tjenester i årene som kommer, og hvordan vi kan få bedre areal- og samfunnsplanlegging i pressområdene, sier han.

- Vi kjenner Norge og vår mangfoldige geografi. Det er unaturlig å stille et absolutt krav om innbyggertall eller antall kommuner. Samtidig er ekspertutvalget tydelige på hvilke forutsetninger kommuner bør ha for å sikre gode tjenester innen for eksempel barnevern, PPT, og legevakt, sier statsråden.

Kriterier
-Kriteriene det uavhengige ekspertutvalget har lagt til grunn og rapporten i sin helhet, er et godt grunnlag for arbeidet videre i regjeringen, og debatten som nå pågår i kommunene om hva som skal til for å sikre gode tjenester fremover, sier Sanner.

Regjeringen kommer med planer for videre prosess med kommunereformen i kommuneproposisjonen i mai.

-Arbeidet videre er viktig. Jeg kommer med en meldingsdel om kommunereformen i kommuneproposisjonen. Utgangspunktet er at de lokale prosessene er viktigst, en god kommunereform bygger på gode lokale løsninger, sier Sanner.

Vurdere nye oppgaver
Rapporten viser hvordan den kraftige økningen i antall interkommunale samarbeid svekker lokaldemokratiet og økt statlig styring reduserer det lokale selvstyre, sier Sanner.

Statsråden ber nå ekspertutvalget om å vurdere kriterier kommunene bør oppfylle for å ivareta eventuelle nye oppgaver.

- Regjeringen vil overføre flere oppgaver til større og mer robuste kommuner. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene og dermed økt lokalt selvstyre, sier Sanner.

Utvalget skal vurdere om det er behov for tilleggskriterier/sektorkriterier - eventuelt justeringer i kriteriene fra første delrapport - for å kunne overføre nye oppgaver til kommunene. Det skal på fritt faglig grunnlag analysere og vurdere eksempler på oppgaver som det kan være aktuelt å overføre til større og mer robuste kommuner. Utvalget skal levere sluttrapporten innen utgangen av 2014.

- Ekspertutvalgets innspill vil være av stor betydning for regjeringens videre arbeid og være til nytte i lokale diskusjoner, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar sikte på å legge fram en stortingsmelding om nye oppgaver til kommunene våren 2015. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00