Forsiden

Historisk arkiv

Rimeligere å bygge boliger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Vi trenger å bygge flere og rimeligere boliger slik at det blir enklere å komme inn på boligmarkedet, sier kommunal – og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Nå forenkler han enkelte krav i byggteknisk forskrift (TEK 10).

-Etter en grundig høringsrunde fastsetter Kommunal- og moderniseringsdepartementet nye regler som vil gjelde fra nyttår.

- Prinsippet om universell utforming ligger fast, men det har over tid blitt for mange tekniske krav som gjør boliger dyrere. Særlig for små og typiske førstegangsboliger er forenkling viktig, sier Sanner.

Unntak for små leiligheter

For små leiligheter innføres et unntak for tilgjengelighetskrav på halvparten av leilighetene på ett eller to rom på 50 kvadratmeter eller mindre. Et forslag som ble sendt på høring om en generell reduksjon i kravet til snusirkel blir ikke gjennomført.

- Vi har behov for å bygge flere boliger raskere. Samtidig vet vi at vi trenger flere boliger som er tilgjengelig for alle. Med denne løsningen får vi både bygget flere boliger og det blir flere tilgjengelige boliger, sier Sanner.

Flere forenklinger

Kravene til automatisk åpning av dører reduseres til å kun omfatte dører som krever mer enn 30 N eller 3 kg åpningskraft. Kravet omfatter kun dører i hovedankomst og rømningsveier. I dag er kravet 20 N. Dette innebærer en kostnadsbesparelse på 20 – 30 000 kr per dør.

Kravet om at utbygger må sikre universell utforming av felles uteareal for større boligområder for småhus fjernes. Kravet har vært vanskelig å håndtere. Kommunene har gjennom plan- og bygningsloven mulighet for å fastsette krav til universell utforming av alle typer utearealer ved bebyggelse. Departementet arbeider med veiledningstoff for kommunene for å sikre at hensynet til universell utforming invaretas.

Kravene om stigningsforhold på atkomstvei og ramper reduseres fra 1:20 til 1:15, som betyr at ramper og atkomstvei kan være noe brattere. Dette betyr mindre terrenginngrep og mulighet for å bygge boliger i brattere terreng.

Et krav skjerpes inn. Kravet om sikring av glassflater ved og i dør mot balkong og terrasse vil omfatte alle etasjer. I dag omfatter det kun fra tredje etasje og høyere.  Dette skal forhindre personskader.

Overgangsordning

Departementet har fastsatt at endringene i forskriften får virkning for søknader kommunen mottar fra og med 1.1.2015. Skjerping av krav om sikkerhetsglass gjelder tilsvarende fra 1.7.2015.  Søknader kommunen har mottatt før nyttår, skal følge tidligere regler.

Fakta: Unntaket fra tilgjengelighetskrav innebærer at det ikke kreves:

  • trinnfritt inngangsparti eller fri bredde på 1,5m i kommunikasjonsveier der unntaket benyttes for hele bygninger
  • trinnfri tilgang til rom internt i boenhet, til bod eller til balkong/terrasse
  • snuareal i rom (diameter 1,5m)
  • tilgjengelig bad og toalett
  • sideplass ved dør eller automatisk åpning for tunge dører
  • fri passasje på 0,9m til dør og vindu i stue, kjøkken, soverom og arbeidsrom
  • høydemål på innkast på felles avfallssystem


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00