Historisk arkiv

Anbefaler konsentrert utbygging i regjeringskvartalet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kvalitetssikrerne anbefaler en mer konsentrert utbygging i det eksisterende regjeringskvartalet. - Nå kan vi forberede den første viktige beslutningen om et nytt regjeringskvartal, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Rapporten ”Fremtidig regjeringskvartal” er en kvalitetssikring av konseptvalgsutredningen som ble lagt frem i juni 2013. I dag mottok Jan Tore Sanner rapporten fra  Dovre Group og Transportøkonomisk institutt.

- Regjeringskvartalet skal stå i generasjoner. Jeg er opptatt av å legge til rette for gode og sikre arbeidsplasser, et godt bymiljø og ivareta behovet til trafikanter og lokale næringsinteresser. Før regjeringen velger konsept vil vi avveie ulike hensyn som funksjonalitet, bymiljø, sikkerhet, verneinteresser og økonomi. Jeg vil lytte til innspill til utredningene vi har mottatt og synspunkter på hvilke hensyn som bør tas, sier Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil invitere organisasjoner, næringsinteresser og andre til å komme med innspill på et eget møte i mars. Departementet vil også ha en god dialog med Riksantikvaren og Oslo kommune.

Kvalitetssikringsrapporten ”Fremtidig regjeringskvartal” anbefaler i likhet med konseptvalgutredningen at regjeringskvartalet legges mellom Akersgata og Møllergata med mulighet for utvidelse nordøst mot Hammersborg. 

Rapporten foreslår en mer konsentrert utbygging i det eksisterende regjeringskvartalet. Dette vil gi en mer langsiktig løsning som tar høyde for fremtidige behov for å utvide kvartalet. 

Kvalitetsikrerne gir følgende anbefalinger om hva konseptvalget bør avklare:

  • i hvilken grad byggene skal være foregangsprosjekter når det gjelder arkitektur, materialvalg, fleksibilitet og miljøløsninger,
  • nødvendig sikkerhetsnivå,
  • andel åpne kontorlandskap og cellekontorer og eventuell underdekning av arbeidsplasser,
  • bevaring eller riving av Høyblokka og Y-blokka.

I følge rapporten er bevaring av Høyblokka og Y-blokka mulig. Den samfunnsøkonomiske kostnaden ved bevaring er trolig høyere enn antatt i konseptvalgsutredningen. Eventuell bevaring av Høyblokka og Y-blokka gir i tillegg utfordringer med hensyn til samlokalisering over lang tid. Dette fremkommer ikke i tilstrekkelig grad i konseptvalgsutredningen eller tilleggsutredningen fra Riksantikvaren. Kvalitetssikrerne finner imidlertid ikke faglig grunnlag for å veie verneverdi opp mot kostnader og tiltakets øvrige mål.

Rapporten anbefaler å bruke tilstrekkelig med tid til å finne de mest hensiktsmessige løsningene på lang sikt. Av hensyn til effektivitet og samhandling, sikkerhet, bymiljø og tilgjengelighet er det samtidig viktig å bygge det nye kvartalet så raskt som mulig. Et nytt regjeringskvartal er et stort og komplekst byggeprosjekt med mange aktører og grensesnitt. Dette krever tydelig overordnet styring av premisser og rammebetingelser for prosjektet, i følge rapporten.

Kvalitetssikring av konseptvalg for regjeringskvartalet følger Finansdepartementets ordning for store statlige investeringer. Hensikten er å gi en uavhengig analyse av konseptvalget før forslag til forprosjekt forelegges regjeringen.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00