Historisk arkiv

Historisk arkiv

Enklere planprosesser iverksettes 1. januar 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

En enklere og mer forutsigbar plansaksbehandling er vedtatt i Stortinget. De nye reglene trer i kraft fra 1. januar 2015 - Regjeringen ønsker at det skal gå raskere å bygge, både for boliger og næringsutvikling. Et viktig ledd i dette arbeidet er raskere og enklere behandling av plansakene, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Regjeringen sørger nå for en bedre, raskere og enklere plansaksbehandling. De nye reglene vil også gjøre planprosessene mer forutsigbare og det blir enklere å bygge boliger i takt med behovet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

5-års fristen fjernet

Frem til nå har plan- og bygningsloven fastsatt at bygge- og anleggstiltak som er basert på et privat planforslag, må påbegynnes innen fem år etter at planen er vedtatt. Denne fristen har etter søknad kunnet forlenges med to år av gangen. Dersom gjennomføringsfristen utløp uten forlengelse, måtte det gjennomføres en ny planprosess og gjøres et nytt planvedtak.

Stortinget har etter forslag fra regjeringen fjernet denne 5-årsregelen og erstattet den med et generelt krav om vurdering og oppdatering av plangrunnlag av planer som er ti år eller mer.

- Regelendringene vil gi utbyggere og grunneiere mer forutsigbarhet og reduserer unødvendig byråkrati både for innbyggere, næringsliv og kommuner, sier Sanner.

Tidsfrister for innsigelser

Stortinget har også vedtatt nye veiledende tidsfrister for å sikre raskere behandling av innsigelsessaker. - Fristene sikrer mer effektive prosesser frem til endelig planvedtak. Plansakene skal ikke lenger kunne bli liggende ubehandlet i overgangen mellom behandlingsleddene, sier statsråden.

  • Kommunen må sende innsigelsessaker til fylkesmannen innen to uker etter kommunestyrets planvedtak.
  • Fylkesmannen har en frist på fire uker til å sende saken videre til departementet for endelig avgjørelse.
  • Det er også vedtatt en frist på tolv uker for når reguleringsplansaker bør være ferdigbehandlet og fremmet for kommunestyret etter høring.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00