Historisk arkiv

Vil utvikle og effektivisere administrasjonen i departementene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil gjennomgå de administrative funksjonene i departementene. Hensikten med utredningen er å skaffe mer kunnskap om hvordan tjenestene kan utvikles og effektiviseres.

- Jeg er opptatt av at dyktige medarbeidere i administrasjonen kan bruke sin tid på å løse de viktigste oppgavene. Hvis vi kan fjerne noen tidstyver kan det gi bedre kvalitet og mer effektive tjenester. Vi starter med å kartlegge dagens situasjon og få frem forslag til tiltak som kan forbedre tjenestene, sier Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsministeren bestiller nå en ekstern utredning for å gjennomgå administrative funksjoner. Utredningen skal blant annet

  • beskrive oppgaveløsningen i departementene og i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) som leverer fellestjenester til departementene,
  • vurdere ulike former for og eventuelle hindre for effektivisering,
  • anbefale områder som er aktuelle for effektivisering, forenkling og forbedring,

- I arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor vil regjeringen også gripe fatt i egen organisasjon. 15 departementer har i dag mange av de samme administrative oppgavene. Det kan være nyttig å vurdere om noen oppgaver kan løses på en enklere måte, gjennom samarbeid på tvers av departementene eller som felles funksjoner for departementene, sier Sanner.

Det er store likhetstrekk mellom departementene blant annet organisatorisk oppbygging, felles økonomi- og personalregelverk og like oppgaver som håndtering av regjeringsdokumenter. Om lag 1600 - 1700 personer arbeider i departementenes administrasjonsavdelinger og i DSS. Arbeidet inkluderer tradisjonelle administrative oppgaver som arkivfunksjoner, IKT-støttetjenester, internbudsjett, offentlige innkjøp og personal, men også oppgaver knyttet til arbeid med statsbudsjettet, høringer og vakthold i regjeringskvartalet.

Oppdraget med utredningen blir nå lagt ut på anbud. Utredningen skal foreligge høsten 2014.

 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00