Historisk arkiv

Avklaring av støygrenser på Ørland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon.

- Etablering av den nye kampflybasen på Ørland er svært viktig for landets forsvarsevne. Reguleringsplanen sikrer hensynet til befolkningens helse og trivsel gjennom strenge støykrav, og ivaretar utbyggingsinteressene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunen har i hovedsak fått gjennomslag for sine ønsker om støygrenser. Departementet mener støygrensene ivaretar hensynet til befolkningens helse og trivsel, og at de gir forsvaret et godt grunnlag for å gjennomføre nødvendige tiltak i de mest støyutsatte områdene.

Stortinget har vedtatt at forsvaret skal anskaffe F-35 som nye kampfly og at Ørland hovedflystasjon skal utvikles som hovedbase for de nye kampflyene. De nye kampflyene kommer i perioden 2017-2024.

- Med etableringen av den nye kampflybasen følger mange fremtidsrettede arbeidsplasser som gir store ringvirkninger for hele lokalsamfunnet, sier Sanner.

Den godkjente reguleringsplanen innebærer at alle boliger i den såkalte røde støysonen vil få tilbud om innløsning. Dette er områder som i utgangspunktet ikke er egnet for boliger og annen støyfølsom bebyggelse. Noen beboere i gul støysone vil få tilbud som fasadetiltak for å sikre tilfredsstillende innendørs støyforhold.

Hensynet til trivsel og helse tilsier at det ikke er ønskelig å videreføre boligbebyggelse i rød støysone. De som velger å avslå tilbud om innløsning, må akseptere et høyere innendørs støynivå.

- Det er dessverre et faktum at nærområdene til flyplassen, som ligger i rød støysone, vil være lite egnet som boliger. Ingen er tjent med at utflyttingen fra dette området tar tid. Avklaring av støygrensene er viktig for at folk kan planlegge fremtiden, sier Sanner.

Forsvarsbygg reiste innsigelse til reguleringsbestemmelsene om støy. Innsigelsen er delvis tatt til følge ved at kravet til innendørs støynivå for boliger som ikke ønskes innløst, er redusert. Det er også gjort endringer i hvordan reguleringsbestemmelsene skal følges opp.

Ørland kommune har vedtatt en bestemmelse om at Hårberg barneskole skal flyttes før den nye flytypen F-35 kan tas i bruk. Skolen ligger på grensen mellom gul og rød støysone, og ved hovedporten til kampflybasen.

- Skolens beliggenhet er uheldig i forhold til støy og sikkerhet. Vi støtter kommunens krav om at skolen må flyttes, og legger til grunn at forsvaret og kommunen blir enige om pris for innløsningen, sier Sanner.

Forsvarsministeren varslet forrige uke at hun er innstilt på å finne en god løsning for ny skole.

Ørland kommunen hadde også satt krav om at det skal etableres gang- og sykkelveg på strekningen Hårberg-Uthaug og ny våtmarkspark i Brekstadfjæra før F-35 flyene kan tas i bruk. Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener gjennomføring av disse tiltakene ikke har en direkte sammenheng med etableringen av den nye kampflybasen og har derfor tatt bestemmelsene ut av planen.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00