Historisk arkiv

Ber Statsbygg utdype forslag om byform i regjeringskvartalet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Statsbyggs forslag til byformprinsipper er et godt grunnlag for videre arbeid med et moderne regjeringskvartal med åpne byrom. Regjeringen ønsker at Statsbygg gjør flere vurderinger, blant annet av videre bruk av regjeringsbygget R5. Det kan bety mindre behov for nybygg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag gitt Statsbygg føringer for det videre arbeidet med planlegging av nytt regjeringskvartal. Statsbygg skal blant annet vurdere muligheten for å øke utnyttingen av tomtene sentralt i regjeringskvartalet, for eksempel ved å bygge et tilbygg til Høyblokka eller øke høyden på et av de foreslåtte nybyggene. Samtidig er det klart at Høyblokka skal rehabiliteres og tilrettelegges for aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Statsbygg skal også vurdere omfanget av sikkerhetssonen i gatene rundt kvartalet.

- Regjeringskvartalet skal ha levende og åpne byrom samtidig som sikkerheten skal ivaretas. Når vi ber Statsbygg utdype deler av sitt forslag er det også for å finne gode sikkerhetsløsninger som gir levende og tilgjengelige byrom i og rundt kvartalet, sier Sanner. 

I brevet ber departementet Statsbygg vurdere om hele eller deler av R5, regjeringsbygget vest for Akersgata, kan brukes til departementsformål. R6 vil av sikkerhetshensyn ikke inngå i det nye regjeringskvartalet.

Det nye regjeringskvartalet skal fortsatt planlegges for totalt 5700 arbeidsplasser i nye og eksisterende bygg. Det skal videre planlegges for 23 m² brutto per ansatt i kvartalet. Dette er i tråd med rammen som regjeringen fastsatte som foreløpig arealramme i 2014. En reduksjon i arealnormen vil bli vurdert i forbindelse med det videre arbeidet med rom- og funksjonsprogram. Dette arbeidet avsluttes i løpet av 2016.

- Morgendagens kunnskapsarbeidere skal finne gode og attraktive arbeidsplasser i regjeringskvartalet.  Arbeidsplassene skal utformes slik at de fremmer samarbeid og legger til rette for å ta i bruk ny teknologi. De ansatte og tillitsvalgte er viktige i dette arbeidet, sier Sanner.

Føringene kommer etter at Statsbygg i oktober la frem sitt forslag til byformprinsipper for regjeringskvartalet. Byformforslaget og det nye oppdraget er en del av forarbeidene til ny reguleringsplan for området.

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Statsbygg: 

Nytt regjeringskvartal – føringer for videre arbeid med reguleringsplan og rom- og funksjonsprogram