Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Forventer raskere plan- og byggeprosesser i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Vi har klare forventninger til hva kommuner og fylker skal legge vekt på når de utarbeider lokale og regionale planer i årene som kommer. Felles prioritering er viktig for å ruste oss for fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag vedtok regjeringen Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

- Vi har prioritert færre områder, fremfor å sette opp en lang ønskeliste. Det viktigste er å få til raskere plan- og byggeprosesser, at vi sikrer bærekraftig utvikling av byer og tettsteder og reduserer klimagassutslipp, sier Sanner.

Hvert fjerde år vedtar regjeringen forventninger til areal- og samfunnsplanleggingen i kommuner og fylkeskommuner de neste årene. Tidligere har dette vært en lengre liste, mens det i år er områder som er prioritert.

Raskere bygging

- Vi må gjøre det raskere å bygge for innbyggere og næringsliv. Derfor gjør vi plan- og bygningsloven enklere, og gir større lokalt handlingsrom. Fremover forventer vi at fylkeskommunene og kommunene tar i bruk mulighetene til forenklinger og legger til rette for raskere plan- og byggeprosesser, sier Sanner.

Bærekraftige byer og tettsteder

 - Vi må samarbeide bedre om utviklingen av bærekraftige byer og tettsteder. Det må planlegges nok boliger og gode bomiljøer, samtidig som vi planlegger for kollektiv, gående og syklende, sier Sanner.

I forventningene er regjeringen tydelig på at det skal planlegges for gode og kompakte bymiljøer med bygging rundt kollektivknutepunkter som skaper klimavennlige byer. Regjeringen er også opptatt av samarbeidet med fylkeskommunene og kommunene om by- og tettstedsutviklingen.

Klimavennlig planlegging

Regjeringen forventer at lokale og regionale myndigheter planlegger for å redusere klimagassutslipp og tilpasning til klimaendringer.

- De siste årene har flom, skred og brann skapt kriser og utrygghet flere steder i landet. Vi må planlegge slik at vi både reduserer klimagassutslippene fremover og reduserer risiko og sårbarheten vår ved klimaendringer, sier Sanner.

Gjennom de nasjonale forventningene fremhever regjeringen fylkeskommunenes og kommunenes sentrale roller både som utviklingsaktørør og planmyndighet. Regjeringen forventer også at fylkeskommunene og kommunene legger til rette for økt verdiskaping, innovasjon og vekst i nye og grønne næringer, samtidig som viktige natur- og kulturminneverdier ivaretas. 

Kongelig resolusjon av  12. juni 2015

Nasjonale forventninger tilregional og kommunal planlegging