Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Fylkeskommunene inviteres til å ta nabopraten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereformen er godt i gang over hele landet. Nå blir også fylkes¬kommunene invitert med i arbeidet. – Jeg vil at fylkeskommunene skal vurdere muligheten for å slå seg sammen med nabofylker, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Med bakgrunn i stortingets behandling av oppgavemeldingen, sender statsråden i dag ut brev til alle landets fylkes­­kommuner og Oslo kommune med invitasjon til å vurdere om sammenslåing med nabofylker er aktuelt.

Flertallet i Kommunal- og forvaltnings­komiteen støtter regjeringens forslag om utvikling av fylkeskommunene gjennom oppgaver og ansvar som støtter opp om rollen som samfunnsutvikler. Flertallet sier også at nye oppgaver til regionalt folkevalgt nivå forutsetter færre fylkes­kommuner/regioner av en viss størrelse. 

Stortinget har sluttet seg til regjeringens mål om at forvaltnings­systemet samlet sett skal fungere best mulig for innbyggere og næringsliv. Målet videre er å sikre en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, og at innbyggerne i hele landet får gode og likeverdige tjenester.

- Derfor ber jeg nå fylkeskommunene om å vurdere muligheten til å slå seg sammen med nabofylker, sier Sanner.

Kommunene skal fatte vedtak om sammenslåing innen 1. juli 2016. Fylkes­kommunene oppfordres til å fatte vedtak om strukturendringer høsten 2016.Departementet vil gi støtte til fylkeskommuner som gjør forpliktende vedtak om å utrede sammenslåing, og vil gi kompensasjon for nødvendige engangskostnader som følge av sammenslåing.

Regjeringen tar sikte på å legge frem forslag til ny kommunestruktur og regionstruktur for Stortinget våren 2017. Sammen­slåinger som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1. januar 2020.

- Stortinget slår fast at vi skal ha tre folkevalgte nivåer i Norge. Jeg mener målet for prosessen fylkeskommunene nå går inn i, må være å legge grunn­lag for en helhetlig og fremtidsrettet regionstruktur, sier Sanner.

Brev til fylkeskommunene: Invitasjon til å delta i reformprosessen