Historisk arkiv

Husleietvister skal avgjøres raskere for folk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Det er viktig at leiere og utleiere får en rask og rettferdig løsning av sine tvister, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, som nå vil forenkle og fornye husleietvistreglene. - Selv om tvistene ofte gjelder små saker med lav økonomisk verdi, betyr de mye for partene. Saksbehandlingstiden i Husleietvistutvalget skal reduseres, sier statsråden. Husleietvistutvalget dekker i dag Oslo, Akershus, Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag.

Departementet sender nå på høring et forslag til endringer i forskriften om Husleietvistutvalget.

Saksbehandlingstiden skal bli raskere. Det vil bli enklere å forkynne (varsle) dokumenter overfor partene. Det gjør at Husleietvistutvalget kan starte saksbehandling raskere etter klage kommer inn. Det åpnes for en enklere behandling der innklagede ikke gir tilsvar, og for at saker unntaksvis kan behandles selv om tilsvaret mangler underskrift. I tillegg vil vi ha klare frister for saksbehandlingen. Disse tiltakene vil bety en klar reduksjon i saksbehandlingstiden i Husleietvistutvalget.

Departementet foreslår også å utvide ordningen i 2016 ved at leietakere som leier av profesjonelle utleiere (næringsdrivende) vil  få tilbud om tvisteløsning i Husleietvistutvalget.  Denne utvidelsen vil gjelde over hele landet. Det er en direkte oppfølging av EU-direktivet om forbrukere og deres rettigheter. 

Fakta

Husleietvistutvalget er et utenrettslig tvisteløsningsorgan som behandler husleietvister mellom leier og utleier i Oslo, Akershus, Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag. Husleietvistutvalget kan både mekle og avgjøre alle typer saker som gjelder leie av bolig. Sakene har rettskraftig virkning. Husleietvistutvalget har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim.

Tall for 2014

Husleietvistutvalget har hatt en økning av antall klager de siste årene. I 2014 kom det inn ca. 1 500 klager. De fleste klager gjelder erstatning og skyldig husleie. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for alle saker er 13 uker. Husleietvistutvalget oppnår forlik i 77 prosent av de meklede sakene. Det er få saker som ankes videre til tingretten (1,5 prosent i 2014).