Historisk arkiv

Ny arbeidsgiverstrategi i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet et utkast til en ny strategi for arbeidsgiverpolitikken i staten. Strategien sendes nå på høring til de statlige virksomhetene.

- Staten skal være en moderne og attraktiv arbeidsgiver som evner å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. Den nye arbeidsgiverstrategien er et ledd i vårt arbeid med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennom to kartlegginger fått avdekket utfordringer og muligheter for forbedringer i den sentrale arbeidsgiverpolitikken.

Kartleggingen viser blant annet et behov for å gi virksomhetene en sterkere rolle i utformingen av arbeidsgiverpolitikken, og å gi virksomhetene bedre støtte og rådgivning.

I høringsbrevet foreslår departementet å etablere et nytt arbeidsgiverfellesskap i staten. Dette fellesskapet skal bestå av representanter fra virksomhetene i staten.

- Arbeidsgiverfellesskapet skal være talerør for virksomhetene, og ha reell innflytelse over utviklingen av arbeidsgiverpolitikken, sier Sanner.

Tilbudet om rådgivning og støtte til virksomhetene skal styrkes, og Direktoretat for forvaltning og IKT (Difi) skal ivareta denne rollen. Det skal utvikles digitale verktøy for å gi virksomhetene bedre veiledning, og mulighet for å dele kunnskap og lære god arbeidsgiverpolitikk av hverandre.

- I den nye arbeidsgiverstrategien heter det at staten skal arbeide mer systematisk med kompetanseutvikling. Dette vil både gi bedre tjenester til innbyggerne og spennende utviklingsmuligheter for de ansatte, påpeker Sanner.

Han legger også vekt på at de statlige virksomhetene må arbeide målrettet med å være inkluderende arbeidsplasser, som blant annet evner å rekruttere gode medarbeidere uavhengig av funksjonsnedsettelser.