Forsiden

Historisk arkiv

Viktig å målrette den boligsosiale politikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har undersøkt effektene de boligsosiale virkemidlene har på boligpriser og boligmasse. I en fersk rapport har de funnet ut at startlånet – slik det fungerte før omleggingen i 2014 - bidro til økte boligpriser, men ikke flere boliger. NIBR mener det er viktig å målrette den boligsosiale politikken.

– Dette viser at omleggingen av startlåneordningen i 2014 var et godt grep, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. – Startlånet er et viktig virkemiddel for å gi vanskeligstilte et eget sted å bo. Det kan for eksempel være flyktninger og barnefamilier med økonomiske problemer som trenger stabile rammer, sier Sanner.

Målgruppen for startlån ble endret i 2014. Før omleggingen var både vanskeligstilte grupper og unge førstegangskjøpere omfattet av ordningen. I dag er det vanskeligstilte som er målgruppen for startlån.

NIBR tror at målrettingen av startlånet kan føre til flere boliger og mindre påvirkning på boligprisnivået på lang sikt.De fleste vanskeligstilte får sannsynligvis aldri råd til å kjøpe en bolig uten hjelp fra startlånet. 

Statistikk fra Husbanken tyder på at kommunene har fulgt opp innstrammingen, og at startlånet nå primært går til vanskeligstilte med langvarige finansieringsutfordringer.

Billigere leiligheter til unge

Regjeringen har gjennomført en rekke forenklinger av byggereglene, noe som blant annet betyr at halvparten av de minste leilighetene kan bygges uten tilgjengelighetskrav. OBOS har sagt at disse forenklingene gjør at de kan redusere prisen med 300.000–400.000 kroner på små leiligheter som er populære for yngre mennesker.

– Det viktigste regjeringen kan gjøre for å hjelpe unge mennesker inn på boligmarkedet, er å forenkle regelverk og legge til rette for at det bygges flere rimelige boliger. Det er et mål for regjeringen at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig, sier Sanner.

Boligprisene hittil i 2015 er 6,8 prosent høyere enn de var i 2014. Den sterke prisveksten har gjort det utfordrende å komme seg inn i boligmarkedet.

50 prosent flere kommunale utleieboliger

NIBR-apporten viser at kommunalt disponerte boliger er en god måte å skaffe flere boliger på, samtidig som vanskeligstilte får hjelp. 

– Jeg vil rose kommunene for den store boligsosiale innsatsen som er lagt ned. Husbanken har allerede innvilget søknader for rekordhøye 880 millioner kroner til utleieboliger i 2015. Det betyr flere trygge boliger for de mest utsatte i samfunnet vårt.

Tilskudd til utleieboliger er et viktig virkemiddel for regjeringen. Vi har økt satsingen på utleieboliger fra om lag 1000 utleieboliger per år i 2013 til 1500 boliger i 2015. Vi har økt innsatsen to ganger i år, og vi vurderer en ytterligere styrking av dette, sier Sanner. Det er for å øke kommunenes kapasitet og muligheter til å ta imot flyktninger på en god måte.

Les rapporten:

Indirekte markedseffekter av boligsosiale virkemidler – empiriske analyser