Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Vil forenkle og samordne gravearbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet skal utrede hvordan fremføring av bredbånd og annen infrastruktur i grunnen kan forenkles. Målet er å få ned kostnadene og ulempene for innbyggere og næringsliv når ledninger og rør skal graves ned.

- Bedre koordinering vil ikke bare være en fordel for ledningseierne, vegeier og andre aktører, men gi en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv, sier statssekretær Per-Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Stadig mer infrastruktur blir lagt i grunnen. Det er vanskelig for både eiere av vei og nett å ha oversikt. Regjeringen vil legge til rette for enklere fremføring av blant annet bredbånd, få ned kostnadene og redusere konfliktene.

Det settes ned en interdepartemental gruppe som skal utrede hvordan man kan få til bedre nasjonal koordinering både når det gjelder planlegging og fremføring av bredbånd og annen infrastruktur i grunnen. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport våren 2016.

-  Store verdier ligger i grunnen. Verdien av ledninger knyttet til vann og avløp alene beløper seg til over 1000 milliarder kroner.  Bedre koordinering og færre gravearbeider vil derfor gi stor samfunnsmessig gevinst. I dag plages innbyggere og næringsliv med hyppig graving som kunne vært unngått, sier Amundsen.

Gruppen skal særlig se på hvordan det er mulig å få til bedre samordningen og koordineringen mellom myndigheter, netteiere og andre aktører ved legging av ledninger og andre anlegg i grunnen.

- Det er et sterkt behov for å bedre samspillet mellom myndighetene, bransjene og aktørene for å utnytte knappe arealer i veggrunnen best mulig, samtidig som hensynet til framkommelighet skal ivaretas. Det er viktig å få ned anleggskostnadene og få på plass raskere fremføring blant annet av bredbånd i hele landet, sier Amundsen.

Regelverket og samordningen er i dag fraværende eller utilstrekkelig. Dette gir redusert forutsigbarhet, hyppig opp- og igjengraving, lengre planleggingstid enn nødvendig og mange konflikter for netteierne som skal legge nye ledninger i eksisterende traseer.

Forvaltningsreformen som ble iverksatt i 2010 har ført til store endringer i ansvaret for veggrunn mellom forvaltningsnivåene. Staten har i dag kun ansvar for 10 000 km (riksveg), mens fylkene har ansvar for ca. 44 000 km (fylkesveg) og kommunen for vel 38 000 km (kommunal veg). Statens muligheter for å styre i kraft av å være vegeier er dermed kraftig redusert.

Mandat - utredning om bedre samordning av arbeider som berører ledninger og andre anlegg i grunnen og i sjø. (pdf)

Mer om samarbeid om ledninger i grunnen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00