Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

150 millioner til infrastruktur i kommuner som slår seg sammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen styrker tilskuddsordningen til infrastruktur til kommuner som slår seg sammen med 100 millioner kroner. I 2016 og 2017 blir det satt av til sammen 150 millioner kroner til ordningen. - Ordningen skal bidra til å knytte de nye kommunene bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016 at det skulle opprettes en tilskuddsordning for infrastrukturprosjekter i kommuner som slår seg sammen. Det ble satt av 50 millioner kroner til ordningen i 2016. Både fylkeskommuner og kommuner ble oppfordret til søke om støtte til prosjekter. I budsjettbehandlingen i Stortinget oppfordret også Venstre, Krf, Høyre og Fremskrittspartiet regjeringen til å vurdere å øke pengebeløpet.

-  Kommunereformen skal sikre sterke velferdskommuner nå og i fremtiden. Det er viktig at kommuner som henger sammen og hører sammen, også møter fremtiden sammen, sier Sanner.

Det kunne søkes om støtte til etablering eller forbedring av veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak. Tiltakene måtte befinne seg fysisk i kommuner som har fattet vedtak om å slå seg sammen. Departementet har mottatt en rekke søknader om tilskudd. Søknadene blir behandlet etter at det er fattet vedtak lokalt om sammenslåing. 

- Enkelte steder er det små tiltak som skal til for å knytte en ny kommune bedre sammen. Det kan være gang – og sykkelvei, bredbånd eller andre infrastrukturtiltak. Dette vil komme innbyggerne i de nye kommunene til gode, sier Sanner.

Det er nå satt av 100 millioner i 2017. Til sammen vil det dermed bli betalt ut 150 millioner kroner i 2016 og 2017 til infrastrukturtiltak i kommuner som slår seg sammen.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00