Historisk arkiv

Åpner opp for privat oppmåling av eiendommer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen foreslår at kommuner og landmålerforetak skal tilby eiendomsoppmåling på like vilkår. – Dette vil gjøre det enklere for grunneiere å få tilgang til landmåling, og vi får utviklet en ny bransje i Norge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Høyre, FrP, Krf og Venstre i Stortinget har bedt regjeringen utrede forslag om hvordan eiendomsoppmålingen i Norge skal organiseres. Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger i dag fram forslag om dette på offentlig høring. 

– Forslaget vil gi en mer fleksibel og effektiv organisering av eiendomsoppmålingen. Personer og bedrifter vil få valgfrihet og vi forenkler systemet med registrering av eiendomsopplysninger, sier Sanner.

Sikker eiendomsoppmåling er viktig for samfunnet og for den enkelte person og bedrift. Departementet foreslår en ordning med autorisasjon av ansvarlig landmåler i tråd med ordningen i mange andre europeiske land, blant annet i Danmark.

– Norge er nesten alene i Europa om å organisere eiendomsoppmålingen som en kommunal forvaltningsoppgave. Forslaget innebærer at Norge følger hovedmodellen i Europa, sier Sanner.

Mange grunneiere og eiendomsutviklere har behov for faglig hjelp i slike spørsmål.

– I Norge har vi en lite utviklet bransje som kan gi støtte og råd i eiendomsspørsmål og oppmåling. Forslaget vil åpne for bedre rådgivning i alle faser at et utbyggingsprosjekt, sier Sanner.

Ansvaret for eiendomsregistreringen er i dag delt mellom kommunene og Statens kartverk. Kommunene har ansvaret for eiendomsoppmålingen, tildele gårds- og bruksnummer og føre resultatet inn i matrikkelen (det offisielle registeret for alle eiendomsenhetene). Kartverket har ansvaret for tinglysing av rettigheter i fast eiendom og føring av grunnboka (rettighetsregisteret) samt matrikkelen som helhet.

– Å samle mer av ansvaret for eiendomsregistreringen hos Kartverket vil effektivisere arbeidet og sikre ensartet føring av eiendom. Det vil også forenkle samordningen og forbedre kvaliteten, sier Sanner.

Samtidig legger forslaget til rette for at kommuner som ønsker å fortsette med eiendomsoppmåling, fortsatt kan gjøre det, understreker Sanner.

Gjeldende lov gir kommunene stor frihet til å fastsette egne gebyrer. Forslaget vil gi konkurranse og fri prisdannelse på oppmålingsdelen. Kommunene vil heller ikke kunne bruke oppmålingsgebyret til å finansiere annet arbeid som ikke gjelder den enkelte sak.

Høringsfristen er 21. november 2016.