Historisk arkiv

Beboere i bokollektiv kan søke bostøtte fra 1. november

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Stortinget har fulgt opp regjeringens forslag om å endre bostøtteloven. Endringen gjør det mulig for vanskeligstilte beboere i bokollektiv å motta bostøtte. Endringen trer i kraft fra 1. november 2016.

– Vi utvider ordningen for å gi kommunene større handlingsrom når de bosetter flyktninger og andre vanskeligstilte. Det blir også enklere for flyktninger å skaffe seg bolig på egenhånd, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fremdeles mange flyktninger som skal bosettes

Bokollektiv kan være et godt alternativ for mange vanskeligstilte på boligmarkedet, for eksempel nyankomne flyktninger som mangler et nettverk i Norge, men også andre som trenger hjelp til å håndtere utgiftene til bolig. Dagens bostøtteregelverk gjør at vanskeligstilte i liten grad kan motta bostøtte i bokollektiv dersom ikke kommunen disponerer boligen selv. Det fører til at kommunene ikke alltid velger å bosette personer i bokollektiv selv om det hadde vært gunstig for beboerne og for samfunnet.

Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett å endre regelverket slik at vanskeligstilte beboere i bokollektiv kan få bostøtte. Når endringen trer i kraft 1. november, kan kommunene godkjenne boliger som bokollektiv ut fra helse- og sosialformål, slik at beboerne kan søke om bostøtte.

– Selv om den ekstraordinære utfordringen knyttet til bosetting av flyktninger ikke er den samme nå som da forslaget ble fremmet i vår, er det fremdeles mange flyktninger som skal bosettes i kommunene ut over høsten. Rask bosetting er god integreringspolitikk, sier Sanner.

Bare positive høringssvar

Forslaget krevde en mindre lovendring. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte derfor på høring forslag til hvordan bostøtteloven skal endres.

Da høringsfristen gikk ut 25. mai, var det kommet inn 21 høringssvar. Alle var positive. Blant dem som støttet forslaget, var Leieboerforeningen, Huseiernes Landsforbund og flere store og små kommuner.

Mer informasjon om endringen ligger på Husbankens hjemmesider.