Historisk arkiv

Bostøtten utvides i kollektiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Regjeringen foreslår å endre regelverket slik at beboere i bokollektiv kan få bostøtte. Ved å utvide ordningen legger regjeringen til rette for raskere bosetting av flyktninger i kommunene. Det bidrar til bedre integrering, spesielt av unge voksne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Bostøtten bidrar til tryggere boforhold for tusenvis av familier, og dermed også til bedre oppvekstsvilkår for mange barn. Kommunene skal bosette flere flyktninger som har fått lovlig opphold og bostøtten vil være et viktig verktøy, sier Sanner.

Regjeringen ønsker å gi kommunene større handlingsrom i bosettingsarbeidet. Kommunene får derfor mulighet til å godkjenne boliger som bokollektiv ut fra helse- og sosialformål, slik at beboerne kan søke om bostøtte.

– Vi må ta i bruk hele boligmarkedet for å bosette flyktninger og vanskeligstilte. I noen kommuner er det for eksempel flere store eneboliger enn små to-roms leiligheter ledig i leiemarkedet. Kommunene må kunne utnytte denne boligmassen fleksibelt, sier Sanner.

Dagens bostøtteregelverk gjør at vanskeligstilte i liten grad kan motta bostøtte i bokollektiv dersom ikke kommunen disponerer boligen selv. Det fører til at kommunene ikke alltid velger å bosette personer i bokollektiv selv om det hadde vært gunstig for beboerne og for samfunnet.

Håper Stortinget vedtar endringen før sommeren

Regjeringen foreslår å bevilge 21 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til formålet. Endringen krever også en mindre lovendring. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender derfor på høring forslag til hvordan bostøtteloven skal endres med kort høringsfrist. Målet er at det skal være mulig for personer i bokollektiv å søke om bostøtte allerede til høsten.

– Dette er et godt tiltak for bosetting av flyktninger som flere kommuner har etterlyst. Vi gjør derfor det vi kan for at endringen kan tre i kraft allerede fra 1. juli og håper at Stortinget følger opp med rask behandling, sier Sanner.

Han understreker at det verken er samfunnsøkonomisk lønnsomt eller bra for den enkelte at flyktninger bor lenge på asylmottak etter at de har fått oppholdstillatelse.

– Det er viktig at flyktninger som har fått opphold, kan starte hverdagen i sin nye hjemkommune så raskt som mulig, sier Sanner.

Stortinget anmodet i 2015 regjeringen om å utrede muligheten for å gi bostøtte til personer i bokollektiv (nr. 800 (2015-2016)). Regjeringens forslag følger opp anmodningsvedtaket.