Historisk arkiv

Digital agenda for Norge: Foreslår at kommunene skal veilede innbyggerne på nett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Når samfunnet digitaliseres må alle innbyggere kunne være med. Kommunene bør ha et veiledningstilbud til innbyggere som trenger hjelp til å bruke internett, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen vil at kommunene tilbyr en kostnadsfri veiledningstjeneste for innbyggere som har behov for å komme på nett. Forslaget innebærer en videreutvikling av servicetilbud kommunene allerede tilbyr sine innbyggere for eksempel i form av bibliotektjenester.

- At flere kan få hjelp til å bruke internett og komme i kontakt med det offentlige på folkebiblioteket, vil styrke folkebibliotekenes rolle som kunnskapsarena og møteplass, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Norge er på verdenstoppen når det gjelder tilgang til og bruk av internett. 88 prosent av de mellom 9 og 79 år bruker internett daglig (SSBs mediebarometer 2014). Men fortsatt er det mange tusen som har liten eller ingen kunnskap om bruk av digitale verktøy. Dette gjelder særskilt de over 65 år og førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land. Den økte tilstrømningen av asylsøkere og flyktninger gjør utfordringene større. Forhold som dårlig privatøkonomi, lav språkkompetanse og lite kunnskap om offentlig forvaltning bidrar til å skape digitale skiller.

- Vi må ikke glemme at ikke alle tar del i den digitale hverdagen. Mange som ikke er på nett føler seg fremmedgjort og opplever praktiske utfordringer når banktjenester, fotobutikker og andre tilbud forsvinner fra nærmiljøet. Digital kompetanse handler om å gi innbyggerne like muligheter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

Regjeringen vil inngå en avtale med KS om hvordan tilbudet bør legges opp. Statlige publikumsetater inviteres til å delta i et slikt samarbeid. Kommunene bestemmer selv hvordan veiledningstjenesten best bør organiseres lokalt. I en del kommuner kan det være hensiktsmessig at veiledningstjenesten organiseres sammen med andre servicetilbud enn folkebiblioteket.

Tiltaket er en del av regjeringens Program for økt digital deltagelse i befolkningen (Digidel 2017) og følger opp den nasjonal bibliotekstrategi for 2015-2018.