Historisk arkiv

Digital agenda for Norge: Samarbeid mellom stat og kommune skal gi bedre digitale tjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Skal vi lykkes med å lage gode digitale tjenester til innbyggerne må vi bygge bro mellom stat og kommune. Statlige virksomheter skal nå i større grad sørge for at det utvikles digitale løsninger som kommunesektoren kan benytte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Digitale løsninger blir stadig viktigere for å løse kommunale oppgaver og for å gi brukerne helhetlige offentlige tjenester som involverer både kommunale og statlige virksomheter. Dette stiller store krav til kommunenes IKT-kompetanse og prioritering av digitaliseringstiltak. Kommunene opplever at det er lite koordinering mellom sektorene i staten på digitaliseringsområdet.

- Bedre samhandling vil gi både innbyggere og medarbeidere en enklere hverdag. Helsesektoren er et eksempel hvor samhandling mellom statlig og kommunal sektor er viktig for god pasientoppfølging, sier Sanner.

I stortingsmeldingen Digital agenda for Norge tas det for første gang til orde for en mer systematisk samordning av statlige og kommunale IKT-løsninger. Regjeringen vil at statlige virksomheter skal være pådrivere og ta en koordinerende rolle i arbeidet med å lage gode digitale tjenester på tvers av statlig og kommunal sektor.

En forutsetning for å lykkes er at kommunene er sterkt involvert i utredning, utvikling og forvaltning av nye løsninger.

Regjeringen har gitt Difi i oppdrag å få oversikt over digitaliseringsinitiativ i statlig sektor som påvirker kommunesektoren, inkludert en oversikt over mulige gevinster og planer for å realisere disse.

Mangler solide kompetansemiljø

Statlige virksomheter på mange fagfelt har et større kompetansemiljø og mer ressurser enn enkeltkommuner. Mange kommuner mangler kompetanse og ressurser til å håndtere digitaliseringsutfordringene. Småkommunene har ingen eller få IKT-ansatte og arbeidet preges av daglig driftsoppgaver og lite av forberedelser for fremtiden, ifølge rapporten Analyse av IKT-kostnader i kommuner og fylkeskommuner.

- Store kommuner eller tettere samarbeid mellom kommuner er viktig for å lykkes med digitaliseringen. Dette er en viktig faktor som kommunene må ta hensyn til når de nå vurderer om de skal slå seg sammen med nabokommunene, sier Sanner.

Mer samarbeid og bedre bruk av markedsløsninger spare kommunesektoren for mer enn 400 millioner kroner årlig på IKT. Selv om reduserte personalkostnader ikke tas med, er det realistisk å tro at norske kommuner årlig kan spare 150 millioner kroner, i følge rapporten Kommunale IKT-tjenester – muligheter for mer effektiv drift.

Kommuner og fylkeskommuner bruker nær ni milliarder kroner årlig på IKT. Større kommuner bruker mindre penger på IKT per innbygger, samtidig som store kommuner har høyere kvalitet på tjenestene sammenliknet med mindre kommuner.