Historisk arkiv

Foreslår et samlet Trøndelag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Trøndelag-fylkene går i front som et godt eksempel for bygging av nye og sterkere regioner. Jeg er glad for at vi i dag tar viktige skritt på veien mot nye Trøndelag fylke, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen fremmer i dag en proposisjon for Stortinget med forslag om å slå sammen Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til ett fylke. Forslaget er i tråd med Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuners søknad av 27. april 2016 om sammenslåing til Trøndelag fylke.

Sammenslåingen av de to Trøndelag-fylkene varsler at regionreformen er i gang, og at dagens fylkesstruktur nå er i endring. Dette vil bli den første endringen i fylkesstrukturen siden Bergen ble innlemmet i Hordaland i 1972. 

- Jeg vil gi honnør til de folkevalgte på fylkesnivå, inkludert gode og viktige medarbeidere i administrasjonen, for det lederskapet og den innsatsen som har vært lagt ned for å realisere et samlet Trøndelag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fylker som slås sammen får støtte til dekning av engangskostnader i sammenslåingsprosessen, på samme måte som kommuner får i kommunereformen.

Regjeringen foreslo i kommuneproposisjonen for 2017 en bevilgning på 30 millioner kroner for å dekke engangskostnader ved sammenslåing av Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.  I proposisjonen om Trøndelag- fylkene presenteres dessuten en standardisert modell for dekning av engangskostnader i regionreformen.

Ett samlet fylkesmannsembete, med hovedkontor i Steinkjer

Kommunal- og moderniseringsministeren ønsker samtidig å følge opp sammenslåingen av fylkeskommunene i Trøndelag ved å slå sammen fylkesmannsembetene i de to fylkene med virkning fra 1. januar 2018.

- De to fylkeskommunene slås etter planen sammen fra 1. januar 2018. Da er det naturlig at de to embetene slås sammen fra samme tidspunkt, sier Jan Tore Sanner.

Både Steinkjer og Trondheim opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte fylkesmannsembetet, med embetets hovedsete i Steinkjer. Dette vil innebære at den nye fylkesmannen har sitt hovedkontor i Steinkjer, med de funksjoner som er nødvendig for å kunne utøve rollen som fylkesmann.

Hva som er den mest hensiktsmessige fordelingen av avdelinger, funksjoner og arbeidsplasser for det sammenslåtte embetet, ønsker kommunal- og moderniseringsministeren å bruke mer tid på i dialog med de berørte parter.

Det ledige embetet som fylkesmann for det sammenslåtte embetet i Trøndelag vil kunngjøres i god tid før sammenslåingen finner sted.

- Det pågår nå en faglig utredning av fylkesmannens fremtidige struktur, og gjennom denne vil vi få et godt grunnlag for å fatte beslutninger om de øvrige embetene i Norge. Jeg anser likevel at det allerede nå er tilstrekkelig grunn til å slå sammen de to embetene i Trøndelag. Det vil være uhensiktsmessig om nye Trøndelag fylkeskommune ved etableringen må forholde seg til to fylkesmannsembeter i lengre tid, sier statsråd Jan Tore Sanner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00