Historisk arkiv

Forslag til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Forslaget til reguleringsplan legger til rette for moderne, effektive og sikre kunnskapsarbeidsplasser. Det nye regjeringskvartalet blir en åpen og levende del av byen. Det blir nye byrom og det blir enkelt å ferdes for gående og syklende, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I forslaget til reguleringsplan som ble lagt frem i dag, foreslår Statsbygg å bygge konsentrert med relativt moderate høyder. Hovedtyngden av ny bebyggelse legges i kvartalsstrukturen mellom Grubbegata og Møllergata (felt B-E, se plantegning under). Et nybygg legges nord for Høyblokken (felt A). Sanner mener forslaget gir et godt grunnlag for det videre arbeidet.

Tilgjengelig og sikkert

- Reguleringsplanen legger til rette for at gående og syklende kan ferdes fritt i området, blant annet langs ulike akser gjennom kvartalet. Mot Deichmanske bibliotek og Trefoldighetskirken foreslås en park (Regjeringsparken). Planen åpner også for næringsvirksomhet i Møllergata.

- Forslaget gjør det enklere å ivareta sikkerheten og vi slipper stengte gater og restriksjoner i andre deler av byen. Sikkerheten skal ivaretas på en god, smidig og diskret måte som ikke går utover bylivet, sier Sanner. 

Høyblokka blir kvartalets sentrum

Kommunaldepartementet foreslår også å erstatte de to nåværende etasjene på toppen av Høyblokka med fire nye til bruk for Statsministerens kontor. Høyblokka vil bli regjeringskvartalets høyeste bygg.

- Det er viktig å ha historien med når vi planlegger for fremtiden. Høyblokka har siden den ble oppført i 1958 symbolisert den utøvende statsmakten i Norge. Jeg er glad vi ivaretar kvalitetene til Høyblokka og at bygget igjen blir regjeringskvartalets midtpunkt og regjeringens møteplass, sier Sanner. 

Videre fremdrift

Forslaget til reguleringsplan sendes i dag på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Når høringen er gjennomført, vil Statsbygg behandle høringsuttalelsene og oversende planforslaget til Kommunal og moderniseringsdepartementet for endelig vedtak. Endelig reguleringsplan vil ventelig vedtas tidlig i 2017.  

Den vedtatte reguleringsplanen danner grunnlaget for forprosjektet og byggeprosjektet. Statsbygg har utarbeidet en fremdriftsplan som innebærer at saken kan behandles av Stortinget i 2019. Basert på den tentative tidsplanen vil en fasedelt innflytning i det nye regjeringskvartalet kunne skje fra 2023 eller 2024. 

Reguleringsforslaget vil være på høring fram til 31. oktober.

Se også:

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00