Historisk arkiv

Ja til boliger, næring og skoler i Ski Øst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Vi sier ja til en ny og bærekraftig bydel i Ski Øst. Her kan opptil 10.000 innbyggere få gode boliger, arbeidsplasser, barnehager og skoler, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag godkjente han kommunedelplanen for Ski Øst.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner store deler av kommunedelplanen for Ski Øst i Ski kommune. Kommunedelplanen gir rom for bygging av mellom 4000 og 6000 nye boliger totalt. I tillegg åpnes det for idrettspark, skoler, barnehage og næringsutbygging i den nye bydelen i Ski.

– Nå får Ski kommune den nødvendige fleksibiliteten til å omdanne eksisterende næringsområder til boligområder, sånn at den nye bydelen kan få både boliger og arbeidsplasser, sier Sanner.

Planen gir rom for inntil 10.000 nye innbyggere, idrettspark, to videregående skoler og barnehage innenfor et område på nærmere 1800 dekar. Cirka 650 dekar er i dag bebygde næringsarealer som for en stor del skal transformeres blant annet til boligbebyggelse.

Follobanen med nye Ski stasjon er under full utbygging, og om fem år vil innbyggerne i Ski få halvert reisetiden til Oslo sentrum til 11 minutter.

– Jeg mener det er riktig å legge til rette for en ny bydel i Ski Øst for å utnytte vekstpotensialet knyttet til utbygging av Follobanen og Ski stasjon. En reisetid på 11 minutter til Oslo sentrum vil gi Ski store fortrinn, sier Sanner.

Ski er ett av seks tettsteder som i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal videreutvikles som regional by, og som skal ta en høy andel av den framtidige befolkningsveksten i hovedstadsområdet. Kommunedelplanen for Ski Øst er en god måte å følge opp den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde innsigelse til tre boligområder med tilhørende vegnett, rekkefølgebestemmelser og utnyttelsesgrader i planen, begrunnet i hensyn til miljø og landbruk. Akershus fylkeskommune hadde innsigelse til manglende hensynssone for å ta vare på gravrøyser ved Ustvet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar ikke innsigelsene for hoveddelen av boligområdene til følge.

Innsigelsene til vegnett innenfor landbruks-, natur- og friluftsområder samt innsigelse for å ivareta hensyn til kulturminner i planområdet tas til følge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtakKommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00