Forsiden

Historisk arkiv

Mer makt til lokalsamfunn i hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring et lovforslag som blant annet vil gi kommunene adgang til å få en uavhengig prøving av statlige vedtak. - Forslaget vil gi kommuner og lokalsamfunn større makt over saker som angår dem og deres samfunnsutvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Domstolene vil kunne fungere som tvisteløser i rettslige konflikter mellom kommunene og staten.

– Dette vil gi kommunene et sterkere vern i saker der det er konflikt med statlige myndigheter, sier Sanner.  

Muligheten til å få statlige avgjørelser prøvd av domstolene vil også kunne virke oppklarende for rettstilstanden og gi viktig veiledning i fremtidige saker.

– Dette vil både staten og kommuner kunne lære og dra nytte av, sier Sanner.

Forslaget inneholder mekanismer som skal beskytte private parter i en rettslig konflikt mellom kommunene og staten. Ingen skal miste viktige velferdstjenester som et resultat av en rettssak mellom kommunen og staten.

Samtidig foreslår departementet å begrense adgangen statlig klageinstans har til å overprøve det frie kommunale skjønnet. Forslaget berører ikke selve adgangen til å klage på kommunale vedtak.

– Kommunene kjenner de lokale forholdene best, og jeg har tillit til at de kan gjøre gode vurderinger i lokale saker, sier Jan Tore Sanner.

Høring - etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00