Historisk arkiv

Minnested på Sørbråten i 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen har nå besluttet at det nasjonale minnestedet etter terroren 22. juli 2011 skal stå klart på Sørbråten i Hole kommune i 2017.

- Vi skal aldri glemme angrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. Angrepene var en tragedie for alle berørte og rammet oss som samfunn og nasjon. Nasjonale minnesteder er viktig for at vi som nasjon skal ha et sted å sørge, savne de som gikk bort og samles om de verdiene som ble angrepet og satt på prøve den dagen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det var regjeringen Stoltenberg som i juni 2012 besluttet at det skulle etableres to permanente nasjonale minnesteder, ett i regjeringskvartalet i Oslo og ett i Hole kommune. I mars 2013 besluttet regjeringen Stoltenberg at det nasjonale minnestedet i Hole skulle ligge på Sørbråten.

I desember 2013 godkjente Stortinget kostnadsrammen for etablering av nasjonalt minnested på Sørbråten, og i februar 2014 vant svenske Jonas Dahlberg en internasjonal konkurranse om utforming av minnestedene. Den opprinnelige planen var at minnestedet i Hole skulle ferdigstilles innen 22. juli 2015.

Regjeringen valgte å utsette etableringen av minnestedet på grunn av sterke og ulike syn blant berørte. Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene ønsker etablering av minnestedet slik det er vedtatt. Naboer på Sørbråten ønsker ikke minnestedet i sitt nærmiljø.

- Naboene burde vært sterkere involvert fra starten. Vi har derfor hatt mange møter med berørte grupper, både sammen og hver for seg, med Hole kommune og med enkeltpersoner. Vi har hele tiden vært opptatt av å finne en løsning som alle kan samles om, sier Sanner.

I vinter har det vært en ny prosess for å forsøke å finne en løsning alle kan enes om. Her har Den nasjonale støttegruppen etter 22.juli-hendelsene og Utstranda Velforening vært viktige samtalepartnere. Det har vært møter med partene både hver for seg og sammen. Det har i tillegg vært vurdert en alternativ plassering av minnestedet etter naboenes/velforeningens ønske.

- Usikkerheten rundt etableringen av et minnested er en ekstra belastning for alle involverte. Regjeringen har hatt et sterkt ønske om å finne en samlende løsning. Vi ser nå at det ikke er mulig. Samtidig ønsker alle involverte at det nå tas en beslutning, sier Sanner.

Derfor vil vi vedta den statlige reguleringsplanen for området og ta sikte på at minnestedet skal kunne åpnes sommeren 2017.

- Vi er opptatt av å få på plass skjermingstiltak slik at belastningen blir minst mulig for nærområdet. Av hensyn til trafikksikkerhet vil staten finansiere belysning langs fylkesveien som går forbi Sørbråten. Vi vil dessuten gå i dialog med kommunen og fylkeskommunen om andre trafikksikkerhetstiltak, sier Sanner.

Kulturdepartementet har dialog med kunstneren for å vurdere mindre justeringer i utformingen av kunstverket.

- Kunstneren har full forståelse for at det kan bli nødvendig å gjøre tilpasninger i utformingen av minnestedet. Vi er i kontakt med kunstneren via KORO. Sammen med KORO skal vi også se på muligheten for å utforme en takk og en anerkjennelse til lokalsamfunnet i forbindelse med det nasjonale minnestedet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Det skal også etableres minnested i regjeringskvartalet i Oslo. Kunstprosjektene for minnestedene i Hole og Oslo har en kunstnerisk sammenheng, så videre planlegging av minnestedet i Oslo må ses i sammenheng med videre framdrift og avklaringer knyttet til minnestedet i Hole samt planleggingen av nytt regjeringskvartal.

 

KMDs pressetelefon: 22 24 25 00
KUDs pressetelefon: 90 23 10 93