Historisk arkiv

Nye oppgaver til større kommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Vi ønsker sterke lokalsamfunn og levende lokaldemokratier der makt og ansvar ligger nært dem beslutningene angår. Derfor foreslår vi å flytte flere oppgaver til sterke velferdskommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag sendes forslag til nye oppgaver til større kommuner på høring.

Høringsnotatet er en oppfølging av Stortingets behandling av Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner. Meld. St. 14 (2014-2015).

– Vi er i rute med arbeidet med å gi kommunene flere oppgaver. I Norge har kommunene mye ansvar både for viktige velferdstjenester og utvikling av lokalsamfunnet. Det bidrar til et levende lokaldemokrati, sier Sanner. Høringsnotatet inneholder lov- og forskriftsendringer knyttet til oppgaver som skal overføres til kommunene. Kommunene vil få flere oppgaver blant annet innenfor helse- og velferdstjenester og lokal utvikling.

– Vi vil skape gode lokalsamfunn og gi innbyggerne bedre tjenester. Innbyggerne får best hjelp når kommunene kan se helheten i behovet, sier Sanner. Høringsnotatet følger opp forslaget om å overføre ansvaret for kollektivtransporten til de største kommunene under bestemte forutsetninger.

– Storbyområdene våre er i vekst og har noen spesielle utfordringer, men også store muligheter. Vi vil gi dem verktøy til å skape bedre byer for innbyggerne, samtidig som vi skal sørge for at innbyggerne i kommunene utenfor storbyene får et likeverdig tilbud, sier Sanner.

Forslag til lov- og forskriftsendringer som sendes på høring

Velferd

 • Det boligsosiale området – tilskudd til etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av bolig

Lokal utvikling

 • Tilskudd til nærings- og miljøtiltak skogbruket
 • Tilskudd til tiltak i beiteområder
 • Enkelte oppgaver etter forurensningsloven
 • Vilt- og innlandsfiskeforvaltning

Andre oppgaver

 • Vigsler som i dag utføres av notarius publicus
 • Andre oppgaver som er lagt til notarius publicus
 • Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av svømmeanlegg

Annet

 • Kollektivtransport (kun til de største kommunene under bestemte forutsetninger)

Oppgaver som håndteres i andre løp

Velferd

 • Basishjelpemidler
 • Reformarbeid knyttet til pleiepenger, hjelpestønad og omsorgslønn
 • Forsøk med varig tilrettelagt arbeid (VTA)
 • Oppgave- og finansieringsansvar i barnevernet
 • Tannhelsetjenesten 
 • Oppgaver på rehabiliteringsområdet
 • Finansieringsansvar for pasienttransport
 • Forsøk med distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Lokal utvikling

 • Forenkling av utmarksforvaltning
 • Forenklinger innen plandelen av plan- og bygningsloven
 • Forvaltning av verneområder
 • Motorferdsel i utmark
 • Vannscooterregelverket
 • Tilskudd til verdensarvområdene og utvalgte kulturlandskap jordbruket
 • Konsesjonsbehandling av småkraftverk
 • Lokal nærings- og samfunnsutvikling

Andre oppgaver   

 • Ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene for det offentlige vegnettet
 • Sekretariat for forliksrådet

Høring - nye oppgaver til større kommuner 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00