Historisk arkiv

Planprogram for nytt regjeringskvartal fastsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt planprogram for nytt regjeringskvartal. Planprogrammet gir rammer for arbeidet med reguleringsplanen, og beskriver prosess for medvirkning og involvering i det videre arbeidet.

Planleggingen av nytt regjeringskvartal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Et forslag til planprogram var på høring og offentlig ettersyn våren 2015. I etterkant av høringen har Statsbygg gjennomført en idéfase for å sikre et godt tilfang til idéer og løsningsmuligheter for hvordan det nye reguleringskvartalet kan utvikles innenfor rammene av regjeringens beslutninger. Statsbygg har også utarbeidet forslag til byformprinsipper for regjeringskvartalet.

Som planmyndighet for den statlige reguleringsplanen har Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå fastsatt planprogrammet. Det fastsatte planprogrammet tar opp i seg innspill som kom inn i høringen, og er oppdatert som følge av den etterfølgende ideutviklingsfasen.

Planprogrammet skal legges til grunn for Statsbyggs utarbeidelse av forslag til reguleringsplan, som etter planen vil sendes på høring i løpet av sommeren 2016.