Historisk arkiv

Sier ja til omlag 250 nye boliger i Asker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til utbygging av fem nye boligområder med omlag 250 nye boliger i Asker kommune – Vi har lagt stor vekt på kommunens ønske om nye boliger, og funnet en god løsning som også ivaretar hensyn til klima og miljø. Det er viktig at vi legger til rette for at flere kan bygge og eie sin egen bolig, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Asker kommune vedtok i 2014 en plan for å få fart på boligbyggingen. Kommunen ønsket å ta sin del av befolkningsveksten i Osloregionen i form av å tilby flere leiligheter og rekkehus.

- Asker kommune planlegger for en stor befolkningsvekst, og gjør en god innsats for at flere skal kunne eie sin egen bolig, sier Sanner

Det kom innsigelser fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen knyttet til åtte boligområder. Totalt gjaldt dette cirka 460 boliger.

Nå er innsigelsene behandlet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Det er viktig at kommunen kan tilby gode og rimelige boliger til førstegangskjøpere, barnefamilier og andre grupper. Vi legger stor vekt på lokaldemokratiet. Derfor sier vi ja til at kommunen kan bygge omlag 250 av de planlagte boligene, sier Sanner.

Departementet har lagt de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus til grunn for sin behandling.

- Vi må planlegge boligbygging sammen med utbygging av kollektivknutepunkter og annen arealutvikling. Da får vi gode bymiljøer og gjør det enklere å ta klimavennlige valg i hverdagen. Vi har derfor åpnet for utbygging der avstanden til buss og servicefunksjoner ikke er for lang, sier Sanner.

Det er tilsammen satt av arealer for utbygging av 10.000-12.000 nye boliger i kommuneplanen.

Vedtak:
Asker kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel 2014-2026