Historisk arkiv

4,3 til 5,3 milliarder kroner mer til kommunesektoren i 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektoren får en vekst i samlede inntekter på mellom 4,3 til 5,3 milliarder kroner i 2018. – En solid og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for å sikre kunnskap i skolen, kvalitet i helsetjenestene og at det sosiale sikkerhetsnettet styrkes, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner legger i dag frem regjeringens forslag til det økonomiske opplegget for kommunene i 2018.

Fortsetter å satse på barn og unge

Kommunene får mellom 3,8 og 4,3 milliarder kroner av veksten i frie inntekter. Av dette er 300 millioner kroner lagt inn for å styrke rusomsorgen, 200 millioner kroner er begrunnet med tidlig innsats i barnehage og skole, og 200 millioner kroner er lagt inn til forebyggende tiltak for barn, unge og familier.

– Gjennom hele stortingsperioden har regjeringen sikret kommunene god og forutsigbar økonomi. Det gjør det mulig for kommunene å styrke det sosiale sikkerhetsnettet, slik at flere løftes opp og færre faller utenfor. Vi satser derfor spesielt på rustiltak og tidlig innsats for barn og unge i neste års kommuneopplegg, sier Sanner.

100 millioner kroner til ferjefylkene

Fylkeskommunene får 300 millioner kroner av veksten i frie inntekter. Regjeringen foreslår at 100 millioner kroner av dette gis en særskilt fordeling til ferjefylkene.

– Ferjene er en livsåre langs kysten, og med dette gir vi fylkene mulighet til å gi bedre transporttilbud både for innbyggere og næringsliv. I tillegg legger vi til rette for investeringer i miljøvennlige ferjer og båter fremover, sier Sanner.

Forventer at kommunene fornyer og effektiviserer

Regjeringen har klare forventninger til at kommunene arbeider kontinuerlig med å forenkle, fornye og forbedre tjenestene. Økte inntekter legger til rette for å styrke det kommunale tjenestetilbudet, men det er også rom for å bruke ressursene i kommunene mer effektivt.

I 2017 er statlige virksomheter pålagt et effektiviseringskutt på 0,8 prosent. Dette er ikke pålagt kommunesektoren. Dersom kommunesektoren effektiviserer 0,5 prosent i 2018 vil det utgjøre 1,2 milliarder kroner.

– Kommunesektoren må også jobbe med å fornye og forbedre administrasjon og tjenester. Kommuner som greier å bli mer effektive, får mer penger til å styrke tjenestene til innbyggerne, sier Sanner.

Storbytilskudd til Kristiansand

I proposisjonen om endringer i kommunestrukturen, forslår regjeringen at kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen slås sammen til en kommune fra 1. januar 2020.

– Sammen med Søgne og Songdalen blir Kristiansand en stor kommune, med vel 106 000 innbyggere. Som lovet vil nye Kristiansand kommune motta storbytilskudd etter sammenslåingen, men dagens Kristiansand vil motta tilskuddet allerede fra 2018, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

Storbytilskuddet til Kristiansand i 2018 skal gis etter samme sats som for de øvrige kommunene i storbytilskuddet. Nye Kristiansand vil motta storbytilskudd etter sammenslåingen, og størrelsen på tilskuddet vil da øke som følge av at innbyggertallet i den nye kommunen øker.

I dag mottar Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger storbytilskudd.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00