Historisk arkiv

Følger opp det nordisk-baltiske digitaliseringsarbeidet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeidet med å skape et grenseløst digitalt Norden og Baltikum står på agendaen når nordiske og baltiske ministre for første gang møtes til et eget ministerråd for digitalisering i Oslo i dag.

– Vi skal følge opp de ambisiøse målene som ble satt under ministerkonferansen "Digital North" i april. Vi skal gjøre det enklere for innbyggerne i Norden å få tilgang til digitale tjenester på tvers av landegrensene. Blant annet skal vi legge til rette for at nordiske borgere kan bruke egne sikre innloggingsløsninger, som personnummer og elektronisk ID, uavhengig av hvor de er, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I dag, 8. desember, møter kommunal- og moderniseringsministeren sine nordiske og baltiske (Latvia, Litauen og Estland) ministerkollegaer med ansvar for den digitale politikken. Ministerrådsmøtet har fått betegnelsen MR-Digital. Samarbeidet skal fremme digitalisering av offentlige tjenester på tvers av landegrensene, digitalisering i næringslivet og styrke utviklingen av et indre marked i regionen.

Landene vil blant annet legge til rette for mobilitet og utveksling av IKT-kompetanse, fremme utredelse av 5G både i byer og distrikter for å legge til rette for nye, innovative tjenester og markedsføre regionen som innovativ og egnet for uttesting av nye digitale løsninger.

Målene og tiltakene vil gi et samlet regionalt digitalt løft, som også vil støtte opp under EUs arbeid.

– Det er en anerkjennelse av Norges målrettede og ambisiøse digitale satsing, at det under vårt formannskap ble forhandlet frem en felles erklæring som legger til rette for at folk kan delta i det digitale samfunn i vår nordlige region, uavhengig av hvor de bor, sier Sanner.

Under ministermøtet i Oslo vil Norge få lederrollen på dette viktige området. Norge skal også være en sentral medspiller i de øvrige satsingene, og støtte det digitale samarbeidet i regionen, i nær dialog med Nordisk ministerråd.

– En felles nordisk løsning for digital identifikasjon for alle nordboere er målet vi sikter etter. eID kan bli det viktigste enkelttiltak, siden den nordiske passfrihet, for å gjøre hverdagen enklere for nordiske innbyggere når man flytter til et annet nordisk land. At de baltiske landene også er med, er en styrke for Norden, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Nordisk ministerråd.

Støtter den europeiske agendaen

Norge har gjennom dette formannskapet gjort Norden og Norge bemerket i en større internasjonal sammenheng. Både Tyskland og Irland har satt den nordisk-baltiske digitaliseringen på agendaen.

Estland er også et viktig land å samarbeide med. Norge har blitt invitert med til å ha en sentral rolle under det estiske formannskapets avslutningskonferanse i Brussel den 14. desember.

– Sammen skal vi sørge for at digitaliseringsarbeidet også gir merverdi for Europa, det indre markedet og det internasjonale samarbeidet for øvrig. At også land som Estland støtter den nordisk-baltiske digitale agendaen, er viktig, sier Sanner.

Sverige, som overtar formannskapet i Nordisk ministerråd fra nyttår, har ambisiøse planer for hvordan de vil dra det digitale samarbeidet videre. Dette vil bli nærmere presentert under ministermøtet i Oslo.

Se også: