Historisk arkiv

Lovendringer skal styrke lokaldemokratiet og kommunalt selvstyre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nye lovbestemmelser gir kommunene større makt og sterkere rettigheter dersom det oppstår konflikt mellom stat og kommune. – Vi styrker lokaldemokratiet og det kommunale selvstyret i saker der kommunene er uenige med statlige virksomheter om hvordan regelverk skal forstås på saker som gjelder lokale forhold, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Stortinget har vedtatt endringer i blant annet forvaltningsloven og tvisteloven m.m, jf. Prop. 64 L (2016–2017) og Innst. 320 L (2016–2017). Det nye regelverket trer i kraft 1. januar 2018.

- Lovendringen vil gi kommuner og lokalsamfunn større makt over saker som angår dem og deres samfunnsutvikling, sier Sanner.

Ny ordning for tvisteløsning

Med de nye reglene kan en kommune som mener at statlig overprøving av egne vedtak eller praksis ikke er korrekt, få en ny vurdering. Kommunene kan gå til rettsak mot staten om gyldigheten av statlige vedtak, innsigelser og departementets vedtak i saker om innsigelser etter plan- og bygningsloven.

Domstolene fungerer som tvisteløser i rettslige konflikter mellom kommunene og staten. Den nye ordningen vil gi kommunene et sterkere vern i saker der det er konflikt med statlige myndigheter. 

- Muligheten til å få statlige avgjørelser prøvd av domstolene vil virke oppklarende for rettstilstanden og gi viktig veiledning i fremtidige saker. Det vil både staten og kommunene kunne lære og dra nytte av, sier Sanner.

Lovendringen inneholder mekanismer som skal beskytte private parter slik at ingen skal miste viktige velferdstjenester som et resultat av en rettssak mellom kommunen og staten.

Statlige klageinstanser skal ta hensyn til det kommunale selvstyret

Statlige klageinstanser skal heretter legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret når det frie skjønnet i kommunen skal prøves. Klageinstansen må også begrunne hvordan hensynet til det kommunale selvstyret er vektlagt.

Forslaget berører ikke selve adgangen til å klage på kommunale vedtak og klageinstansen kan fortsatt prøve alle sider av vedtaket

– Det er kommunene som kjenner de lokale forholdene best. Jeg har tillit til at kommunene gjør gode vurderinger i lokale saker, sier Sanner.

Rundskriv H-9/17 Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00