Historisk arkiv

Ny rapport om øremerkede tilskudd til kommunesektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I dag mottok kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og finansminister Siv Jensen (FrP) en rapport om øremerkede tilskudd til kommunesektoren. Ekspertgruppen som står bak rapporten foreslår forbedringer og forenklinger i dagens tilskuddsordninger.

– Ekspertgruppen har gjort et stort arbeid med å få oversikt over alle øremerkede tilskudd til kommunesektoren. Vi ser frem til å sette oss inn i rapporten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og finansminister Siv Jensen.

Rapporten er bestilt av regjeringen og skal følges opp i arbeidet med statsbudsjettet.

Ekspertgruppens rapport:
Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren

Ekspertgruppens mandat

Ekspertgruppens mandat har vært å få oversikt over dagens tilskuddsordninger rettet mot kommunesektoren for så å identifisere utfordringer og forbedringsområder.

Ekspertgruppen er i tillegg bedt om å:

  • Vurdere forenklinger i forvaltningen og synliggjøre mulige innsparinger på minst ti prosent. Vurdere forenklinger i strukturen av ordninger ved eventuell sammenslåing, innlemming i kommunerammen eller avvikling, samt vurdere hvordan tilskuddsordningene så langt som mulig kan innrettes for å øke både kvaliteten og effektiviteten i ordningene.
  • Gjennomgangen skal synliggjøre omstruktureringer i ordningene på minst ti prosent, som tilsvarer om lag fem milliarder kroner.

Ekspertgruppen ledes av direktør Marianne Andreassen i Lånekassen, og består i tillegg av rådmann Eivind Glemmestad, assisterende fylkesmann Rune Fjeld og professor Signy Irene Vabo.

Ønsker lokalt handlingsrom

Tidligere har man ikke hatt oversikt over antall øremerkede tilskudd til kommunesektoren. Ekspertgruppen har nå kartlagt alle tilskuddene og kommet fram til at det er nærmere 250 ulike tilskuddsordninger på til sammen om lag 44 milliarder kroner.

– Regjeringen vil ha sterke velferdskommuner og lokalt selvstyre. Da må det også være rom for å ta lokale beslutninger. Det at vi nå får en helhetlig oversikt over alle tilskudd vil være til stor hjelp i vårt arbeid med å skape handlingsrom og forutsigbare rammer for kommunesektoren, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen ønsker at innbyggere og lokalsamfunn skal ha størst mulig innflytelse over egen hverdag og samfunnsutvikling. Et levende lokaldemokrati gir innbyggerne en viktig rolle i å utvikle gode lokalsamfunn og velferdstjenester.

– Jeg ønsker at innbyggere og lokalsamfunn skal ha størst mulig innflytelse over sin egen hverdag og samfunnsutvikling. Øremerking kan være et egnet virkemiddel i få, utvalgte tilfeller, men det bidrar til å begrense kommunenes handlingsrom, sier Sanner.

Må bruke ressursene mer effektivt

I årene som kommer vil det økonomiske handlingsrommet bli mindre. I Nasjonalbudsjettet 2018 anslås et handlingsrom for nye satsinger som er vesentlig mindre enn tidligere.

– Vi må derfor se på hvordan vi kan bruke skattebetalernes penger smartere og mer effektivt, og gjennomføre tiltak for som kan gi oss større handlingsrom. Rapporten gir oss et godt utgangspunkt for å vurdere hvordan vi kan forenkle og forbedre disse ordningene, slik at både kommunesektoren og staten kan bruke mindre ressurser på å administrere, sier finansminister Siv Jensen.

Områdegjennomganger er et av regjeringens verktøy for å utrede og forberede strukturelle endringer i offentlig sektor, som kan gi fremtidig handlingsrom i budsjettene.

Områdegjennomgangene gir systematiske utredninger av muligheter for effektivisering og forbedring innenfor utvalgte områder. Det kan være i en sektor, på tvers av sektorer, i enkeltvirksomheter eller på tvers av virksomheter.

Det gir mulighet til å identifisere effektiviseringsgevinster, målrette regler og tiltak bedre/og/eller identifisere utgifter som kan nedprioriteres.

Nett-tv Rapport om øremerkede tilskudd til kommunesektoren

Se sendingen her

Se sendingen her

Opptak av pressekonferanse med overlevering av ekspertgruppens rapport.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00
Finansdepartementets pressetelefon: 22 24 44 11