Historisk arkiv

Nye oppgaver til kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Vi ønsker sterke kommuner og levende lokaldemokratier der makt og ansvar ligger nær dem beslutningene angår. Derfor flytter vi flere oppgaver til kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I dag legges lovproposisjonen om nye oppgaver til kommunene fram for Stortinget.

– ­Norske kommuner har et stort ansvar for viktige velferdstjenester og for utvikling av lokalsamfunnet. Det gir gode tjenester og nærhet til innbyggerne, sier Sanner.

Lovproposisjonen inneholder forslag til lovendringer knyttet til oppgaver som skal overføres til kommunene. Det gjelder vigsler som i dag utføres av domstolene og ansvar for å gi økonomisk hjelp til boligetablering og boligtilpasning. I tillegg foreslås det lovendring for at kollektivtransport kan overføres til store kommuner som ønsker det.

– Flere oppgaver vil gi kommunene mulighet til å utvikle et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud. For store kommuner kan det være verdifullt å kunne planlegge kollektivtransporten selv, når de også planlegger boligbygging, næringsutvikling og veiutbygging, sier Sanner.

Regjeringen har allerede gitt kommunene mer ansvar og økt handlingsrom på flere områder. Det gjelder bl.a. arealsaker, motorferdsel i utmark, små vindkraftanlegg og frivilligsentraler. Flere oppgaver til kommunene håndteres i andre prosesser og omtales i proposisjonen. Det gjelder blant annet overføring av tannhelsetjenesten og barnevernsreformen, som er henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementets og Barne- og likestillingsdepartementets ansvarsområder.

– Noen oppgaver er tett knyttet til kommunale oppgaver og kan løses bedre når disse sees i sammenheng. For eksempel har de aller fleste som mottar tannhelsetjenester fra det offentlige nær kontakt med kommunen fordi de går på skole eller er på sykehjem, da kan tjenesten bli bedre når kommunen overtar ansvaret, sier Sanner.

Lovproposisjonen er en oppfølging av stortingsmelding 14 (2014–2015) "Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner." Stortinget sluttet seg til hovedinnholdet i meldingen.

Oversikt over oppgaver til kommunene

For utfyllende omtale se proposisjonen.

 • Det boligsosiale området – tilskudd til boligetablering og boligtilpasning. Foreslås fra 1.1.2020.
 • Tannhelsetjenesten. Foreslås fra 1.1.2020.
 • Barnevernsreform. Det tas sikte på ikrafttredelse tidligst i 2020. Egen proposisjon fra Barne- og likestillingsdepartementet.
 • Forsøk distriktspsykiatriske sentre (DPS).
 • Forsøk varig tilrettelagt arbeid (VTA).
 • Hjelpemidler. Under utredning.
 • Finansieringsansvar pasienttransport. Under utredning. 

 • Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Foreslås fra 1.1.2020.
 • Tilskudd til tiltak i beiteområder. Foreslås fra 1.1.2020.
 • Tilskudd til verdensarvområdene og utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Foreslås fra 1.1.2020.
 • Enkelte oppgaver etter forurensningsloven. Foreslås fra 1.1.2020.
 • Vilt- og innlandsfiskforvaltning. Foreslås fra 1.1.2020.
 • Konsesjonsbehandling små vannkraftverk. Egen lovproposisjon fra Olje- og energidepartementet.
 • Forvaltning av verneområder. Allerede overført.
 • Mindre vindkraftanlegg. Allerede overført.
 • Motorferdsel i utmark – snøscooterløyper. Allerede overført.
 • Motorferdsel i utmark – catskiing. Under utredning.
 • Tilskudd til frivilligsentraler. Allerede overført.
 • Vannscooterregelverket. Under utredning.
 • Navnsettings- og adressepolitikken. Under utredning.

 • Kollektivtransport. Til store kommuner på visse vilkår. Foreslås fra 1.1.2020.
 • Vigselsmyndighet. Foreslås fra 1.1.2018. 
 • Notarialforretninger. Foreslås fra 1.1.2020.
 • Godkjenning svømmeanlegg. Foreslås fra 15.6.2020.
 • Hittegods. Under utredning. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00