Historisk arkiv

Nytt valglovutvalg oppnevnt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I statsråd i dag ble det oppnevnt et nytt valglovutvalg, som skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Utvalget ledes av lagdommer Ørnulf Røhnebæk og består av totalt 17 medlemmer.

Valglovutvalget er bredt sammensatt, og består av sentrale forskere og fagpersoner på ulike områder som har betydning for valg og valggjennomføring. Det er også med personer med lang erfaring fra valggjennomføring i kommunene og representanter fra alle partiene på Stortinget.

– Vi er veldig fornøyde med sammensetningen vi har fått på utvalget. Dette er folk med lang og relevant erfaring og stor kompetanse på området. Jeg er også glad vi har fått med representanter fra partiene, da det er viktig med bred politisk forankring i spørsmål om valg og valgordning, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Bredt mandat

Utvalget skal se på alle sider av valggjennomføringen, blant annet forsendelse av forhåndsstemmer, forholdet mellom tidligstemmegivning, forhåndsstemmegiving og stemmegivning på valgdagen, ansvar og roller knyttet til mottak og opptelling av stemmer og godkjenning av valg.

Utvalget skal også vurdere om det er behov for endringer i valgordningen, og om endringer i fylkesstrukturen bør få konsekvenser for valgordningen. Personvalgordningen ved stortingsvalg og mulighet til å stryke kandidater ved lokalvalg vil være en del av dette.

Utvalget står fritt til å se på øvrige elementer i valgordningen.  

Skal se spesielt på klageordningen

En annen sentral problemstilling som utvalget skal se spesielt på er klageadgang ved valg. Norge har tidligere fått kritikk internasjonalt for å ikke sikre adgang til å prøve valgklager for domstolene. Utvalget skal også utrede behov for en beredskapshjemmel.

Det har skjedd flere endringer i valgloven de siste årene. Utvalget skal sørge for en helhetlig gjennomgang av loven, og utarbeide forslag til ny valglov.

- I den nye valgloven skal språket skal være klart og forståelig. Klarspråk er spesielt viktig i valglovgivningen for at alle i samfunnet skal forstå hva spillereglene i demokratiet er, sier Sanner

Utvalget starter arbeidet til høsten og skal levere en NOU innen utgangen av 2019. Dersom utvalget foreslår endringer i de deler av valgordningen som er forankret i Grunnloven, kan endringene tre i kraft fra stortingsvalget i 2025.

Valglovutvalget: 

 • Lagdommer Ørnulf Røhnebæk, (leder)
 • Professor Bernt Aardal
 • Kontorsjef Kari Aarnes
 • Seniorrådgiver Tom Refsum Aatlo
 • Forskningsleder Dag Arne Christensen
 • Professor Johan Giertsen, Høyre
 • Spesialrådgiver Anne Grimsrud, Senterpartiet
 • Sjefsingeniør Janne Hagen
 • Direktør Kristin Taraldsrud Hoff
 • Professor Eirik Holmøyvik
 • Stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås, Sosialistisk Venstreparti
 • Doktorgradsstipendiat Sofie A. E. Høgestøl, Venstre
 • Vararepresentant til Stortinget Hanne C. S. Iversen, Fremskrittspartiet
 • Forsker Sigrid Stokstad
 • Stortingsrepresentant Knut Storberget, Arbeiderpartiet
 • Journalist Øyvind Strømmen, Miljøpartiet de Grønne
 • Rektor Bjørg Tørresdal, Kristelig Folkeparti

Mandat for valglovutvalget

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00