Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Øker sikkerheten rundt valggjennomføringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Valgsystemet vårt er godt testet og sikret. Vi ønsker å unngå spekulasjoner og usikkerhet rundt valgresultatet. Trygghet og tillit er avgjørende i gjennomføringen av valget. Derfor skjerper vi nå sikkerheten ytterligere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber nå alle kommuner om å ha minst én manuell telling av stemmene til stortingsvalget. I tillegg skjerpes sikkerheten rundt datasystemene.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har sammen med Valgdirektoratet hatt kontinuerlige risiko- og sårbarhetsvurderinger knyttet til stortingsvalget og valggjennomføringen.

Det er ingen indikasjoner på at noen ønsker å påvirke selve valggjennomføringen. Det er imidlertid økende aktivitet og oppmerksomhet, også internasjonalt, om noen av de tekniske løsningene. Dette innebærer i seg selv en økt risiko.

- Trygghet og tillit er avgjørende i gjennomføringen av valget. Vi skal ikke være naive eller la det herske usikkerhet rundt sikkerheten ved norske valg. Velgerne skal være trygge på at valgresultatet er korrekt. Nye vurderinger av trusselbildet gjort i samråd med NSM og PST, gjør at vi derfor iverksetter ytterligere sikkerhetstiltak i valggjennomføringen, sier Sanner.

En ny forskrift pålegger kommunene å gjennomføre den foreløpige opptellingen som en manuell telling av stemmesedlene. Om lag halvparten av kommunene teller allerede manuelt, for disse vil ikke dette tiltaket innebære noen endring. For de øvrige kommunene vil endringen medføre noe ekstra arbeid.

I Norge foregår mesteparten av valggjennomføringen ute i kommunene. For å sikre korrekt opptelling, telles alle stemmer både i kommunen og av fylkeskommunen. De fysiske stemmesedlene oppbevares etter opptellingen. Dermed er det mulig å kontrolltelle hvis det skulle oppstå tvil om opptellingen har vært korrekt.

Valgdirektoratet har i forberedelsen samarbeidet tett med PST og NSM om å forebygge hendelser, iverksette sikkerhetstiltak og øve på gjennomføring. Valgdirektoratet vil gjøre noen tekniske justeringer og rutineendringer for å skjerpe sikkerheten ytterligere.

- Valgdirektoratet vil fortsatt følge opp kommunene og fylkeskommunene og bistå med veiledning og hjelp i tiden frem mot valget, sier direktør Bjørn Berg i Valgdirektoratet.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00