Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Regjeringen vil skape levende byer og distrikter i hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Lenge har den offentlige debatten vært preget av at by settes opp mot land. Det mener jeg er et feilspor. Vi trenger både bærekraftige byer og sterke distrikter for å trygge fremtidens velferd, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Nett-tv Statsråd Sanner lanserer stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter i Tromsø

Se sendingen her

Se sendingen her

I dag legger regjeringen fram en felles melding til Stortinget om bærekraftige byer og sterke distrikter. I meldingen fremmes tiltak som vil sikre vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. Dette vil legge til rette for å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og skape levende lokalsamfunn med trygge jobber i hele landet.

– Norge finner vi mange av våre viktigste ressurser i distriktene, samtidig som vi trenger innovasjonskraften og mangfoldet i byene. Byene og distriktene trenger hverandre, derfor er vi opptatt av hvordan vi kan styrke samspillet mellom bygd og by, sier Sanner.

Norge har viktige ressurser over hele landet. Vi har byer i distriktene og distrikter i byregionene.

– Om vi skal trygge velferden, skape fremtidsrettede arbeidsplasser og utnytte fortrinnene vi har i Norge, må vi stå sammen. Vi må slutte å sette by og distrikt opp mot hverandre, sier Sanner.

Regjeringen presenterer med dette en politikk som styrker evnen til omstilling i næringslivet og legger til rette for gode byer og levende lokalsamfunn over hele landet.

– Vi må skape lønnsomme jobber, innovasjon og entreprenørskap. Regjeringen prioriterer nå virkemidler som styrker vår konkurranseevne og regional vekstkraft, sier Sanner.

Regjeringen legger samtidig fram en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser, etter en avtale med Venstre i Stortinget. Formålet er å styrke vekstkraften i regionene og styrke kompetansemiljøer flere steder i landet.

– Rekordstore investeringer i infrastruktur er helt sentralt for vekstkraften i distriktene. Den differensierte arbeidsgiveravgiften er det kraftigste virkemidlet, sier Sanner.

Regjeringen styrker utviklingen av knutepunkt og bærekraftige byer. Byvekstavtaler vil sikre samordning av arealbruk og investeringer i transportsystem.

– Regjeringen vil være en aktiv partner i planlegging for en framtidsrettet og klimavennlig by- og tettstedsutvikling som prioriterer fortetting rundt kollektivknutepunkt, sier Sanner.

Regjeringen legger til rette for økt boligbygging i pressområdene, og tiltakene virker. Særlig i 2016 har boligbyggingen tatt seg opp.

–  Boligprisene har vokst kraftig, særlig i Osloregionen men også i andre byer. Det viktigste tiltaket får å få bedre balanse i boligmarkedet er å sikre at det bygges flere boliger. Regjeringen legger forholdene til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging. Nå ser vi rekordhøy igangsetting av boliger, det er gledelig, sier Sanner

Skal samfunnet fungere må enkeltpersoner og grupper oppleve at de lever sammen, ikke ved siden av eller i motsetning til hverandre. Vi må bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere deltar aktivt. Eksisterende områdesatsinger videreføres og kvaliteten styrkes.

– Vi trenger aktive kommuner, som spiller på lag med innbyggere, frivillighet og næringsliv. Vi har gode erfaringer fra områdesatsingene. Fremover vil vi styrke satsingene og bidra til at flere områder som i dag har utfordringer får bedre bomiljø og gode oppvekstsvilkår, sier Sanner.

Meldingen har blitt til i en åpen prosess, med innspill fra kommuner og fylkeskommuner, privatpersoner, store og små bedrifter, utdanningssektoren og medlems- og interesseorganisasjoner. Alle innspillene er tilgjengelige på www.byerogdistrikter.no.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00