Historisk arkiv

Samordning av statlige innsigelser blir fast ordning fra 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Vi styrker lokaldemokratiet og reduserer unødvendig byråkrati i plan- og byggeprosessene. Nå gir vi fylkesmennene i fast oppgave å samordne innsigelser fra alle statlige etater. Dette vil bidra til at uenighet løses tidligere og planprosessene går raskere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen har siden 2013 gjennomført et forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven.

Fylkesmennene har samordnet innsigelser innenfor eget ansvarsområde og fra statlige etater som Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket, Forsvarsbygg og NVE. Det er 21 instanser som kan fremme innsigelser til lokale planer og tiltak.

Fylkesmennene har også fått myndighet til å avskjære innsigelser som ikke er tilstrekkelig begrunnet.

Målet med samordningsforsøket har vært å få til en mer effektiv og målrettet behandling av plansaker, og et bedre samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. Evalueringer viser at forsøket har bidratt til dette.

Regjeringen innfører nå dette som en fast ordning fra 2018.

- Det er viktig at planprosessene blir så gode og effektive som mulig. Jeg har stor tro på at planene blir bedre og innsigelsene færre når kommunene har dialog med regionale og statlige myndigheter i en tidlig fase, sier Sanner.

Kommunene skal ivareta lokale, regionale og nasjonale hensyn i sin planlegging etter plan- og bygningsloven. Statlige etater skal medvirke i planleggingen, og kan fremme innsigelse til planer som ikke ivaretar nasjonale og viktige regionale hensyn.

Ordningen gjelder i første omgang de 11 fylkesmennene som har deltatt i samordningsforsøket. Dette er fylkesmannen i Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland og Troms.

I tillegg omfattes Nord-Trøndelag og dermed det nye sammenslåtte Trøndelag av den faste ordningen fra 2018.

Fylkesmennene i Hedmark, Oslo og Akershus, Østfold, Sogn og Fjordane og Finnmark vil bli omfattet av ordningen fra 2019 når den nye strukturen for fylkesmannsembetene er på plass. 18 fylkesmenn blir til 10.

Pressetelefon: 22 24 25 00